Privacy policy

This privacy policy is only binding in English.

1. The Privacy Policy defines the rules of processing and protecting the personal data of the Clients of the Website available at www.lingintelligence.com

2. We reserve the right to make changes to the Privacy Policy. Everyone using the Website is bound by the current Privacy Policy. No changes will affect the basic rule: personal and address data of the users of our course are protected and will never be sold or made available to third parties.

3. You always have the right to change your data or to delete it from our database. If you don't accept the terms included in our Privacy Policy, we ask you not to visit our website, not to register and not to provide any personal data.

4. The Service Provider processes the personal data in accordance with the articles of the commonly ruling Polish law and follows the rules of protecting the Clients' privacy as specified in the Private Data Protection Act.

Personal data

While using the website, you might be asked to provide us with some of your data by filling out a form, or in some other way. In most cases the data you will be asked for are your name and e-mail address. Specific cases will require providing more detailed data necessary to perform the service ordered.

Refusal to provide the data will result in blocking the action the data was related to.

Unannounced Messages

We reserve the right to send unannounced messages to people whose contact data we have obtained through activities related to the course. By that definition we mean information and data related to the course (such as: reports, supporting materials, discount information) as well as non-commercial messages.

Cookies

What are ,,cookie” files?

,,Cookie” files are digital data, mostly text files, saved on the users' end devices in order to provide the proper usage of a website. Those files are responsible for recognizing the user's device and proper displaying of websites adapted to their individual preferences. ,,Cookies” contain info on the name of the website they're from, the time of being stored on a particular end device, and also a unique number.

What are ,,cookie” files used for?

,,Cookie” files are used for adjusting a website's content to the user's individual preferences and for optimizing the use of the website. They are also used to create anonymous, agregated statistical data that helps understand the way the users use websites which makes it possible for us to improve their structure and content, excluding personal identification of a user. ,,Cookie” files help us determine which of the partners we owe a partnership commission, they are also used for remarketing purposes by incorporating Google AdWords (which works by showing our ads to people who have already visited our website).

The service provider's "Cookies"

The Service Provider uses Cookies type files in order to gather information related to using the Website by the Client. Cookies type files let the Service Provider:

  • maintain a Client's session (after logging in), so that the Client doesn't have to enter their Login and Password on each subpage of the Website,
  • adjusting and optimizing the Website to the Clients' needs,
  • creating pageview statistics for the Website's subpages,
  • personalizing marketing messages,
  • provide safety and reliability of the Website's functioning.

The Website uses session Cookies, which get deleted after closing the browser window, as well as stored Cookies, saved for a period of time on the devices the Client uses to connect to the Website.

Do „cookies” files contain personal data

Personal data collected with „cookie” files is only gathered in order to perform specific tasks for the benefit of the user. This data is encrypted in a way that makes it unavailable to third parties.

Deleting „cookie” files

Every standard software used for browsing web pages by default allows to save „cookie” files on a particular end device. Those settings can be changed to automatically block using „cookie” files in the web browser's settings menu, or the user can choose to be notified every time they are sent to their device. More detailed info on using „cookie” files can be found in the web browser's settings. Limiting the use of „cookie” files may have negative results on some of the functionalities available on the website.LINGINTELLIGENCE.COM

1.

2.

1.

2.

3.

4.

3.

1.

2.

a.

b.

3.

a.

4.

5.

6.

4.

1.

2.

a.

b.

c.

3.

4.

5.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

5.

1.

2.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

1.

2.

3.

8.

1.

2.


Privātuma politika

Šī konfidencialitātes politika ir saistoša tikai angļu valodā.

1. Privātuma politika definē mājas lapas Klientu personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumus, kas pieejami vietnē www.lingintelligence.com.

2. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas konfidencialitātes politikā. Visi, kas izmanto šo vietni, ir saistoši pašreizējās konfidencialitātes politikā. Nekādas izmaiņas neietekmēs pamatnoteikumu: mūsu kursa lietotāju personiskie un adreses dati ir aizsargāti un nekad netiks pārdoti vai darīti pieejami trešajām personām.

3. Jums vienmēr ir tiesības mainīt savus datus vai dzēst to no mūsu datu bāzes. Ja jūs nepieņemat mūsu Konfidencialitātes politikā ietvertos noteikumus, mēs lūdzam neiespējot apmeklēt mūsu vietni, neierakstīties un nesniegt nekādus personas datus.

4. Pakalpojumu sniedzējs apstrādā personas datus saskaņā ar Polijas normatīvajiem aktiem un ievēro Klientu privātuma aizsardzības noteikumus, kā noteikts Privātās datu aizsardzības likumā.

Personas dati

Izmantojot šo vietni, jums, iespējams, būs jāpiedāvā mums daži no jūsu datiem, aizpildot veidlapu vai citā veidā. Vairumā gadījumu dati, kas jums tiks lūgti, ir jūsu vārds un e-pasta adrese. Īpašiem gadījumiem būs nepieciešams sniegt sīkākus datus, kas nepieciešami pasūtīto pakalpojumu veikšanai.

Atteikšanās sniegt datus radīs datu bloķēšanu.

Nepaziņotie paziņojumi

Mēs paturam tiesības sūtīt nepaziņotas ziņas cilvēkiem, kuru kontaktinformācija mums ir iegūti, veicot ar kursu saistītas darbības. Ar šo definīciju mēs domājam ar kursu saistītu informāciju un datus (piemēram, ziņojumus, papildmateriālus, atlaides informāciju), kā arī nekomerciālus ziņojumus.

Sīkdatnes

Kas ir "cookie" faili?

"Cookie" faili ir digitālie dati, galvenokārt teksta faili, kas saglabāti lietotāju gala ierīcēs, lai nodrošinātu pareizu vietnes izmantošanu. Šie faili ir atbildīgi par lietotāja ierīces atpazīšanu un atbilstošu to vietņu pielāgošanu, kas pielāgotas viņu individuālajām preferencēm. "Sīkdatnes" satur informāciju par tās vietnes nosaukumu, no kuras tās atrodas, laiku, kad tiek glabāts konkrētā gala ierīcē, kā arī ar unikālu numuru.

Kādi ir "cookie" faili?

"Cookie" faili tiek izmantoti, lai pielāgotu vietnes saturu lietotāja individuālajām vēlmēm un optimizētu vietnes izmantošanu. Tos izmanto arī, lai izveidotu anonīmus, apkopotus statistikas datus, kas palīdz saprast, kā lietotāji izmanto vietnes, kas mums ļauj uzlabot to struktūru un saturu, izņemot lietotāja personīgo identifikāciju. "Sīkfailu" faili palīdz mums noteikt, kurš no partneriem ir parādā partnerības komisiju, un tos arī izmanto atkārtotā mārketinga nolūkos, iekļaujot Google AdWords (kas darbojas, rādot mūsu reklāmas cilvēkiem, kuri jau ir apmeklējuši mūsu vietni).

Pakalpojumu sniedzēja "Sīkfaili"

Pakalpojuma sniedzējs izmanto Sīkdatņu tipa failus, lai iegūtu informāciju, kas saistīta ar Klienta tīmekļa vietnes izmantošanu. Sīkfailu tipa faili ļauj pakalpojumu sniedzējam:

  • Uzturēt Klienta sesiju (pēc pieslēgšanās), lai Klientam nav jāievada viņu pieteikšanās un parole katrā tīmekļa vietnes apakšlapā,
  • Pielāgojot un optimizējot Tīmekļa vietni Klientu vajadzībām,
  • Izveidojot lappušu statistiku tīmekļa vietnes apakšlapām,
  • Mārketinga ziņojumu personalizēšana
  • Nodrošināt tīmekļa vietnes darbības drošību un uzticamību.

Tīmekļa vietne izmanto sesijas sīkfailus, kurus pēc pārlūkprogrammas loga aizvēršanas izdzēš, kā arī uzglabāto sīkfailu, kas laika gaitā tiek saglabāti ierīcēs, kuras Klients izmanto, lai izveidotu savienojumu ar tīmekļa vietni.

Vai "cookie" failos ir personas dati

Ar "cookie" failiem savāktie personas dati tiek apkopoti tikai, lai veiktu konkrētus uzdevumus lietotāja labā. Šie dati tiek šifrēti tā, ka tie nav pieejami trešajām pusēm.

"Sīkfailu" failu dzēšana

Katra standarta programmatūra, kas tiek izmantota tīmekļa lapu pārlūkošanai, pēc noklusējuma ļauj saglabāt "sīkfailu" failus konkrētā gala ierīcē. Šos iestatījumus var mainīt, lai automātiski bloķētu "sīkfailu" failus tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumu izvēlnē, vai arī lietotājs var izvēlēties paziņot katru reizi, kad tie tiek sūtīti uz viņu ierīci. Detalizētāku informāciju par sīkfailu lietošanu var atrast tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos. Sīkdatņu failu izmantošanas ierobežošanai var būt negatīvi rezultāti dažām tīmekļa vietnē pieejamām funkcijām.