Privacy policy

This privacy policy is only binding in English.

1. The Privacy Policy defines the rules of processing and protecting the personal data of the Clients of the Website available at www.lingintelligence.com

2. We reserve the right to make changes to the Privacy Policy. Everyone using the Website is bound by the current Privacy Policy. No changes will affect the basic rule: personal and address data of the users of our course are protected and will never be sold or made available to third parties.

3. You always have the right to change your data or to delete it from our database. If you don't accept the terms included in our Privacy Policy, we ask you not to visit our website, not to register and not to provide any personal data.

4. The Service Provider processes the personal data in accordance with the articles of the commonly ruling Polish law and follows the rules of protecting the Clients' privacy as specified in the Private Data Protection Act.

Personal data

While using the website, you might be asked to provide us with some of your data by filling out a form, or in some other way. In most cases the data you will be asked for are your name and e-mail address. Specific cases will require providing more detailed data necessary to perform the service ordered.

Refusal to provide the data will result in blocking the action the data was related to.

Unannounced Messages

We reserve the right to send unannounced messages to people whose contact data we have obtained through activities related to the course. By that definition we mean information and data related to the course (such as: reports, supporting materials, discount information) as well as non-commercial messages.

Cookies

What are ,,cookie” files?

,,Cookie” files are digital data, mostly text files, saved on the users' end devices in order to provide the proper usage of a website. Those files are responsible for recognizing the user's device and proper displaying of websites adapted to their individual preferences. ,,Cookies” contain info on the name of the website they're from, the time of being stored on a particular end device, and also a unique number.

What are ,,cookie” files used for?

,,Cookie” files are used for adjusting a website's content to the user's individual preferences and for optimizing the use of the website. They are also used to create anonymous, agregated statistical data that helps understand the way the users use websites which makes it possible for us to improve their structure and content, excluding personal identification of a user. ,,Cookie” files help us determine which of the partners we owe a partnership commission, they are also used for remarketing purposes by incorporating Google AdWords (which works by showing our ads to people who have already visited our website).

The service provider's "Cookies"

The Service Provider uses Cookies type files in order to gather information related to using the Website by the Client. Cookies type files let the Service Provider:

  • maintain a Client's session (after logging in), so that the Client doesn't have to enter their Login and Password on each subpage of the Website,
  • adjusting and optimizing the Website to the Clients' needs,
  • creating pageview statistics for the Website's subpages,
  • personalizing marketing messages,
  • provide safety and reliability of the Website's functioning.

The Website uses session Cookies, which get deleted after closing the browser window, as well as stored Cookies, saved for a period of time on the devices the Client uses to connect to the Website.

Do „cookies” files contain personal data

Personal data collected with „cookie” files is only gathered in order to perform specific tasks for the benefit of the user. This data is encrypted in a way that makes it unavailable to third parties.

Deleting „cookie” files

Every standard software used for browsing web pages by default allows to save „cookie” files on a particular end device. Those settings can be changed to automatically block using „cookie” files in the web browser's settings menu, or the user can choose to be notified every time they are sent to their device. More detailed info on using „cookie” files can be found in the web browser's settings. Limiting the use of „cookie” files may have negative results on some of the functionalities available on the website.LINGINTELLIGENCE.COM

1.

2.

1.

2.

3.

4.

3.

1.

2.

a.

b.

3.

a.

4.

5.

6.

4.

1.

2.

a.

b.

c.

3.

4.

5.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

5.

1.

2.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

1.

2.

3.

8.

1.

2.


Politica de confidentialitate

Această politică de confidențialitate este obligatorie numai în limba engleză.

1. Politica de confidențialitate definește regulile de procesare și protejare a datelor personale ale clienților site-ului disponibile la www.lingintelligence.com

2. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în Politica de confidențialitate. Toată lumea care utilizează site-ul Web este legată de politica de confidențialitate actuală. Modificările nu vor afecta regula de bază: datele personale și de adresă ale utilizatorilor cursului nostru sunt protejate și nu vor fi niciodată vândute sau puse la dispoziția terților.

3. Aveți întotdeauna dreptul de a vă modifica datele sau de a le șterge din baza noastră de date. Dacă nu acceptați termenii incluși în Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să nu vizitați site-ul nostru, să nu vă înregistrați și să nu furnizați date personale.

4. Furnizorul de servicii prelucrează datele personale în conformitate cu articolele din legea poloneză comună și respectă regulile de protecție a confidențialității clienților, așa cum se specifică în Legea privind protecția datelor private.

Date personale

În timp ce utilizați site-ul web, s-ar putea să vi se solicite să ne furnizați unele dintre datele dvs. prin completarea unui formular sau în alt mod. În cele mai multe cazuri, datele pe care vi se va solicita sunt numele și adresa dvs. de e-mail. Cazurile specifice vor necesita furnizarea de date mai detaliate necesare pentru efectuarea serviciului comandat.

Refuzul de a furniza datele va duce la blocarea acțiunii la care s-au referit datele.

Mesaje neanunțate

Ne rezervăm dreptul de a trimite mesaje neanunțate către persoanele ale căror date de contact le-am obținut prin activități legate de curs. Prin această definiție înțelegem informații și date referitoare la curs (cum ar fi: rapoarte, materiale de susținere, informații cu discount), precum și mesaje necomerciale.

fursecuri

Care sunt fișierele "cookie"?

Fișierele "Cookie" sunt date digitale, în mare parte fișiere text, salvate pe dispozitivele terminale ale utilizatorilor, pentru a asigura utilizarea corectă a unui site Web. Aceste fișiere sunt responsabile de recunoașterea dispozitivului utilizatorului și de afișarea adecvată a site-urilor web adaptate preferințelor lor individuale. "Cookie-urile" conțin informații despre numele site-ului web de la care sunt, despre momentul stocării pe un anumit dispozitiv final și despre un număr unic.

Pentru ce sunt folosite fișierele "cookie"?

Fișierele "Cookie" sunt utilizate pentru ajustarea conținutului unui site web la preferințele individuale ale utilizatorului și pentru optimizarea utilizării site-ului web. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru a crea date statistice anonime, agregate, care să permită înțelegerea modului în care utilizatorii utilizează site-urile web, ceea ce face posibilă îmbunătățirea structurii și conținutului acestora, excluzând identificarea personală a unui utilizator. Fișierele "Cookie "ne ajută să determinăm care dintre partenerii pe care îi datorăm o comisie de parteneriat, sunt utilizați și în scopuri de remarketing prin încorporarea Google AdWords (care funcționează prin afișarea anunțurilor noastre persoanelor care au vizitat deja site-ul nostru).

Furnizorul de servicii "Cookies"

Furnizorul de servicii utilizează fișiere tip "Cookie" pentru a colecta informații referitoare la utilizarea site-ului de către Client. Fișierele tip fișiere cookie permit Furnizorului de servicii:

  • Să mențină o sesiune a Clientului (după conectare), astfel încât Clientul să nu trebuiască să introducă Conectarea și Parola pe fiecare subpagină a site-ului,
  • Ajustarea și optimizarea site-ului pentru nevoile clienților,
  • Crearea de statistici de afișare a paginilor pentru subpaginile site-ului web,
  • Personalizarea mesajelor de marketing,
  • Asigură siguranța și fiabilitatea funcționării site-ului.

Site-ul utilizează cookie-urile de sesiune, care se șterg după închiderea ferestrei browserului, precum și cookie-urile stocate, salvate pentru o perioadă de timp pe dispozitivele pe care le utilizează Clientul pentru a vă conecta la site.

Fișierele "cookie-uri" conțin date cu caracter personal

Datele personale colectate cu fișiere "cookie" sunt adunate doar pentru a îndeplini sarcini specifice în beneficiul utilizatorului. Aceste date sunt criptate într-un mod care le face indisponibile pentru terțe părți.

Ștergerea fișierelor "cookie"

Fiecare software standard folosit pentru navigarea paginilor web implicit permite salvarea fișierelor "cookie" pe un anumit dispozitiv final. Aceste setări pot fi modificate pentru a bloca automat fișierele "cookie" din meniul de setări al browserului web sau utilizatorul poate alege să fie notificat de fiecare dată când este trimis pe dispozitivul lor. Informații mai detaliate despre utilizarea fișierelor "cookie" pot fi găsite în setările browserului web. Limitarea utilizării fișierelor "cookie" poate avea rezultate negative asupra unor funcționalități disponibile pe site.