Privacy policy

This privacy policy is only binding in English.

1. The Privacy Policy defines the rules of processing and protecting the personal data of the Clients of the Website available at www.lingintelligence.com

2. We reserve the right to make changes to the Privacy Policy. Everyone using the Website is bound by the current Privacy Policy. No changes will affect the basic rule: personal and address data of the users of our course are protected and will never be sold or made available to third parties.

3. You always have the right to change your data or to delete it from our database. If you don't accept the terms included in our Privacy Policy, we ask you not to visit our website, not to register and not to provide any personal data.

4. The Service Provider processes the personal data in accordance with the articles of the commonly ruling Polish law and follows the rules of protecting the Clients' privacy as specified in the Private Data Protection Act.

Personal data

While using the website, you might be asked to provide us with some of your data by filling out a form, or in some other way. In most cases the data you will be asked for are your name and e-mail address. Specific cases will require providing more detailed data necessary to perform the service ordered.

Refusal to provide the data will result in blocking the action the data was related to.

Unannounced Messages

We reserve the right to send unannounced messages to people whose contact data we have obtained through activities related to the course. By that definition we mean information and data related to the course (such as: reports, supporting materials, discount information) as well as non-commercial messages.

Cookies

What are ,,cookie” files?

,,Cookie” files are digital data, mostly text files, saved on the users' end devices in order to provide the proper usage of a website. Those files are responsible for recognizing the user's device and proper displaying of websites adapted to their individual preferences. ,,Cookies” contain info on the name of the website they're from, the time of being stored on a particular end device, and also a unique number.

What are ,,cookie” files used for?

,,Cookie” files are used for adjusting a website's content to the user's individual preferences and for optimizing the use of the website. They are also used to create anonymous, agregated statistical data that helps understand the way the users use websites which makes it possible for us to improve their structure and content, excluding personal identification of a user. ,,Cookie” files help us determine which of the partners we owe a partnership commission, they are also used for remarketing purposes by incorporating Google AdWords (which works by showing our ads to people who have already visited our website).

The service provider's "Cookies"

The Service Provider uses Cookies type files in order to gather information related to using the Website by the Client. Cookies type files let the Service Provider:

  • maintain a Client's session (after logging in), so that the Client doesn't have to enter their Login and Password on each subpage of the Website,
  • adjusting and optimizing the Website to the Clients' needs,
  • creating pageview statistics for the Website's subpages,
  • personalizing marketing messages,
  • provide safety and reliability of the Website's functioning.

The Website uses session Cookies, which get deleted after closing the browser window, as well as stored Cookies, saved for a period of time on the devices the Client uses to connect to the Website.

Do „cookies” files contain personal data

Personal data collected with „cookie” files is only gathered in order to perform specific tasks for the benefit of the user. This data is encrypted in a way that makes it unavailable to third parties.

Deleting „cookie” files

Every standard software used for browsing web pages by default allows to save „cookie” files on a particular end device. Those settings can be changed to automatically block using „cookie” files in the web browser's settings menu, or the user can choose to be notified every time they are sent to their device. More detailed info on using „cookie” files can be found in the web browser's settings. Limiting the use of „cookie” files may have negative results on some of the functionalities available on the website.LINGINTELLIGENCE.COM

1.

2.

1.

2.

3.

4.

3.

1.

2.

a.

b.

3.

a.

4.

5.

6.

4.

1.

2.

a.

b.

c.

3.

4.

5.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

5.

1.

2.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

1.

2.

3.

8.

1.

2.


Pravila o privatnosti

Ova politika privatnosti je obavezujuća samo na engleskom jeziku.

1. Politika privatnosti definiše pravila obrade i zaštite ličnih podataka klijenata vebsajta koji su dostupni na vvv.lingintelligence.com

2. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene u Politici privatnosti. Svako ko koristi Veb lokaciju obavezan je važećom Politikom privatnosti. Nijedna promena neće uticati na osnovno pravilo: lični i adresni podaci korisnika našeg kursa su zaštićeni i nikada neće biti prodati ili dostupni trećim stranama.

3. Uvek imate pravo da promenite podatke ili da ih obrišete iz naše baze podataka. Ako ne prihvatate uslove sadržane u našoj Politici privatnosti, tražimo od vas da ne posetite našu veb stranicu, a ne da se registrujete i ne pružate nikakve lične podatke.

4. Pružalac usluga obrađuje lične podatke u skladu sa članovima uobičajenog vladajućeg poljskog zakona i poštuje pravila zaštite privatnosti klijenta, kako je navedeno u Zakonu o zaštiti privatnih podataka.

Lični podaci

Dok koristite veb lokaciju, možda će vam biti zatraženo da nam date neke podatke tako što ćete popuniti obrazac ili na neki drugi način. U većini slučajeva podaci će biti vaši ime i e-mail adresa. Specifični slučajevi će zahtijevati pružanje detaljnijih podataka potrebnih za izvršenje naručene usluge.

Odbijanje pružanja podataka će rezultirati blokiranjem akcije na koju su podaci povezani.

Nenajavljene poruke

Zadržavamo pravo da pošaljemo nenajavljene poruke ljudima čiji su kontakt podaci dobijeni kroz aktivnosti vezane za kurs. Ovom definicijom podrazumevamo informacije i podatke vezane za kurs (kao što su: izveštaji, prateći materijali, diskontne informacije), kao i nekomercijalne poruke.

Cookies

Šta su datoteke "kolačići"?

"Cookie" datoteke su digitalni podaci, uglavnom tekstualne datoteke, sačuvane na krajnjim uređajima korisnika kako bi se obezbedilo pravilno korišćenje veb stranice. Ovi fajlovi su odgovorni za prepoznavanje korisničkog uređaja i pravilnog prikazivanja veb lokacija prilagođenih njihovim individualnim preferencama. "Kolačići" sadrže informacije o imenu veb lokacije odakle su, kada se čuvaju na određenom krajnjem uređaju, kao i jedinstveni broj.

Za šta se koriste "kolačići"?

"Cookie" datoteke se koriste za prilagođavanje sadržaja veb stranice prema individualnim preferencama korisnika i za optimizaciju korišćenja veb sajta. Takođe se koriste za kreiranje anonimnih, agregiranih statističkih podataka koji pomažu u razumijevanju načina na koji korisnici koriste veb stranice koje nam omogućavaju da poboljšamo njihovu strukturu i sadržaj, isključujući ličnu identifikaciju korisnika. Datoteke "Cookie" nam pomažu da utvrdimo koji partnera dugujemo partnersku komisiju, a koriste se i za ponovno oglašavanje tako što uključuju Google AdVords (koji radi tako što prikazuje naše oglase ljudima koji su već posetili našu veb lokaciju).

Dobavljači usluga "Kolačići"

Ponuđač usluga koristi datoteke tipa "kolačići" kako bi prikupio informacije vezane za korišćenje veb sajta od strane Klijenta. Datoteke tipa kolačića omogućavaju pružatelju usluga:

  • održavajte sesiju klijenta (nakon prijave), tako da Klijent ne mora unositi svoje Login i Passvord na svaku podstranicu Sajta,
  • prilagođavanje i optimiziranje Veb stranice prema potrebama klijenata,
  • kreiranje statistike prikaza stranice za podstranice veb sajta,
  • personalizovanje marketinških poruka,
  • obezbeđuju sigurnost i pouzdanost rada Sajta.

Vebsajt koristi sesiju Cookies, koji se brišu nakon zatvaranja prozora pregledača, kao i sačuvanih kolačića, sačuvanih na određeno vreme na uređajima koje Klijent koristi za povezivanje sa Vebsajtom.

Da li datoteke "kolačići" sadrže lične podatke

Lični podaci prikupljeni sa datotekama "kolačići" se prikupljaju samo radi obavljanja određenih zadataka u korist korisnika. Ovi podaci su šifrirani na način koji ga čini nedostupnim trećim licima.

Brisanje "kolačića" datoteka

Svaki standardni softver koji se koristi za pretraživanje veb stranica podrazumevano omogućava snimanje datoteka "kolačića" na određenom krajnjem uređaju. Ova podešavanja se mogu menjati tako da automatski blokiraju korištenje datoteka "kolačići" u meniju za podešavanja veb pretraživača ili korisnik može izabrati da bude obavešten svaki put kada se šalju na svoj uređaj. Detaljnije informacije o korišćenju datoteka "kolačići" mogu se pronaći u podešavanjima veb pregledača. Ograničavanje upotrebe datoteka "kolačići" može imati negativne rezultate na nekim funkcionalnostima dostupnim na veb lokaciji.