Privacy policy

This privacy policy is only binding in English.

1. The Privacy Policy defines the rules of processing and protecting the personal data of the Clients of the Website available at www.lingintelligence.com

2. We reserve the right to make changes to the Privacy Policy. Everyone using the Website is bound by the current Privacy Policy. No changes will affect the basic rule: personal and address data of the users of our course are protected and will never be sold or made available to third parties.

3. You always have the right to change your data or to delete it from our database. If you don't accept the terms included in our Privacy Policy, we ask you not to visit our website, not to register and not to provide any personal data.

4. The Service Provider processes the personal data in accordance with the articles of the commonly ruling Polish law and follows the rules of protecting the Clients' privacy as specified in the Private Data Protection Act.

Personal data

While using the website, you might be asked to provide us with some of your data by filling out a form, or in some other way. In most cases the data you will be asked for are your name and e-mail address. Specific cases will require providing more detailed data necessary to perform the service ordered.

Refusal to provide the data will result in blocking the action the data was related to.

Unannounced Messages

We reserve the right to send unannounced messages to people whose contact data we have obtained through activities related to the course. By that definition we mean information and data related to the course (such as: reports, supporting materials, discount information) as well as non-commercial messages.

Cookies

What are ,,cookie” files?

,,Cookie” files are digital data, mostly text files, saved on the users' end devices in order to provide the proper usage of a website. Those files are responsible for recognizing the user's device and proper displaying of websites adapted to their individual preferences. ,,Cookies” contain info on the name of the website they're from, the time of being stored on a particular end device, and also a unique number.

What are ,,cookie” files used for?

,,Cookie” files are used for adjusting a website's content to the user's individual preferences and for optimizing the use of the website. They are also used to create anonymous, agregated statistical data that helps understand the way the users use websites which makes it possible for us to improve their structure and content, excluding personal identification of a user. ,,Cookie” files help us determine which of the partners we owe a partnership commission, they are also used for remarketing purposes by incorporating Google AdWords (which works by showing our ads to people who have already visited our website).

The service provider's "Cookies"

The Service Provider uses Cookies type files in order to gather information related to using the Website by the Client. Cookies type files let the Service Provider:

  • maintain a Client's session (after logging in), so that the Client doesn't have to enter their Login and Password on each subpage of the Website,
  • adjusting and optimizing the Website to the Clients' needs,
  • creating pageview statistics for the Website's subpages,
  • personalizing marketing messages,
  • provide safety and reliability of the Website's functioning.

The Website uses session Cookies, which get deleted after closing the browser window, as well as stored Cookies, saved for a period of time on the devices the Client uses to connect to the Website.

Do „cookies” files contain personal data

Personal data collected with „cookie” files is only gathered in order to perform specific tasks for the benefit of the user. This data is encrypted in a way that makes it unavailable to third parties.

Deleting „cookie” files

Every standard software used for browsing web pages by default allows to save „cookie” files on a particular end device. Those settings can be changed to automatically block using „cookie” files in the web browser's settings menu, or the user can choose to be notified every time they are sent to their device. More detailed info on using „cookie” files can be found in the web browser's settings. Limiting the use of „cookie” files may have negative results on some of the functionalities available on the website.LINGINTELLIGENCE.COM

1.

2.

1.

2.

3.

4.

3.

1.

2.

a.

b.

3.

a.

4.

5.

6.

4.

1.

2.

a.

b.

c.

3.

4.

5.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

5.

1.

2.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

1.

2.

3.

8.

1.

2.


Politika zasebnosti

Ta pravilnik o zasebnosti je zavezujoč le v angleščini.

1. Politika zasebnosti določa pravila obdelave in varovanja osebnih podatkov odjemalcev spletnega mesta, ki so na voljo na www.lingintelligence.com

2. Pridržujemo si pravico do sprememb v pravilniku o zasebnosti. Vsakdo, ki uporablja spletno mesto, zavezuje trenutni pravilnik o zasebnosti. Nobeno spremembo ne bo vplivalo na osnovno pravilo: osebni in adresni podatki uporabnikov našega tečaja so zaščiteni in jih ne bodo nikoli prodali ali dali na voljo tretjim osebam.

3. Vedno imate pravico spreminjati podatke ali jih izbrisati iz naše zbirke podatkov. Če ne sprejmete pogojev, ki so vključeni v naš pravilnik o zasebnosti, vas prosimo, da ne obiščete naše spletne strani, da se ne registrirate in ne posredujte osebnih podatkov.

4. Ponudnik storitev obdeluje osebne podatke v skladu s členi pogosto vladajočega poljskega zakona in upošteva pravila varovanja zasebnosti naročnikov, kot je določeno v Zakonu o zasebnih podatkih.

Osebni podatki

Medtem ko uporabljate spletno mesto, vas lahko prosimo, da nam posredujete nekatere podatke tako, da izpolnite obrazec ali na drug način. V večini primerov bodo podatki, ki vas bodo zahtevali, vaše ime in e-poštni naslov. Posebni primeri zahtevajo zagotavljanje podrobnejših podatkov, ki so potrebni za izvedbo naročene storitve.

Zavrnitev posredovanja podatkov bo povzročilo blokiranje dejanja, na katerega so bili podatki povezani.

Nenapovedano sporočilo

Pridržujemo si pravico, da nenapovedanim sporočilom pošiljamo osebam, katerih kontaktne podatke smo pridobili z dejavnostmi, povezanimi s predmetom. S to definicijo mišimo informacije in podatke, povezane s predmetom (kot so: poročila, podporni materiali, informacije o popustih) ter nekomercialna sporočila.

Piškotki

Kaj so datoteke »piškotki«?

Datoteke »piškotki« so digitalni podatki, večinoma besedilne datoteke, shranjene na končnih napravah uporabnikov, da se zagotovi pravilna uporaba spletnega mesta. Te datoteke so odgovorne za prepoznavanje uporabniške naprave in pravilnega prikazovanja spletnih mest, prilagojenih njihovim individualnim prednostim. »Piškotki« vsebujejo informacije o imenu spletnega mesta, iz katerega se nahajajo, o času shranjevanja na določeni končni napravi in tudi o edinstveni številki.

Za kaj so uporabljeni piškotki?

Datoteke »piškotki« se uporabljajo za prilagajanje vsebine spletnega mesta uporabnikom s posameznimi nastavitvami in optimizacijo uporabe spletne strani. Uporabljajo se tudi za ustvarjanje anonimnih, agregiranih statističnih podatkov, ki pomagajo razumeti, kako uporabniki uporabljajo spletne strani, kar nam omogoča, da izboljšamo njihovo strukturo in vsebino, brez osebne identifikacije uporabnika. Datoteke »piškotki« nam pomagajo ugotoviti, kateremu od partnerjev dolgujemo partnersko provizijo, z uporabo Google AdWords (ki deluje tako, da prikazujemo naše oglase ljudem, ki so že obiskali našo spletno stran) uporabljajo tudi za namene ponovnega trženja.

Piškotki ponudnika storitev

Ponudnik storitev uporablja datoteke vrste piškotkov, da bi zbral podatke o uporabi spletne strani s strani odjemalca. Datoteke s piškotki omogočajo ponudniku storitev:

  • vzdrževati sejo naročnika (po prijavi), tako da naročniku ni potrebno vnesti svoje prijave in gesla na vsako podstranico spletnega mesta,
  • prilagajanje in optimiranje spletne strani potrebam strank,
  • ustvarjanje statistike ogleda strani za podstrani Spletne strani,
  • prilagajanje tržnih sporočil,
  • zagotoviti varnost in zanesljivost delovanja spletnega mesta.

Spletna stran uporablja seje Piškotki, ki se ob zaključku okna brskalnika zbrišejo in shranijo piškotke, shranjene za čas na napravah, ki jih uporablja odjemalec za povezavo s spletnim mestom.

Ali datoteke »piškotki« vsebujejo osebne podatke

Osebni podatki, zbrani z datotekami »piškotki«, se zberejo samo za opravljanje določenih nalog v korist uporabnika. Ti podatki so šifrirani tako, da jih ni mogoče pridobiti tretjim osebam.

Brisanje datotek »piškotkov«

Vsaka standardna programska oprema, ki se uporablja za brskanje po spletnih straneh, privzeto omogoča shranjevanje datotek »piškotkov« na določeno končno napravo. Te nastavitve lahko spremenite tako, da v nastavitvenem meniju spletnega brskalnika samodejno blokirate datoteke »piškotki« ali pa se lahko vsakič, ko so poslani v svojo napravo, obvesti o vsakem obvestilu. Podrobnejše informacije o uporabi datotek »piškotkov« najdete v nastavitvah spletnega brskalnika. Omejitev uporabe datotek "piškotkov" ima lahko negativne rezultate pri nekaterih funkcionalnostih, ki so na voljo na spletnem mestu.