Refund Policy

This Refund Policy is only binding in English.

§ 1

1. Any disruptions in the functioning of the Website, comments, or anything else related directly to the Website, can be reported by contacting the Administrator or the guardian of the Website or the Users. All the information should be sent by e-mail or traditional mail at the Administrator's address: „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”.

2. All the complaints sent will be looked into on a regular basis by the Website's Administrator in no longer than 14 days since receiving the complaint report. The Website's Administrator reserves the right to refuse to take actions in response to a complaint, if it relates to disfunction resulting from not following the Terms of Use, not following the advice given to the user, or the information published on the Website.

3. Each user who has purchased the access to the e-learning platform throught the Website is entitled to a refund of the sum invested. In order to apply for a refund, one has to send an e-mail message at „[email protected]”, which should include a declaration of the desire to make use of the guaranteed refund, as well as personal data (name and e-mail address) Within 7 days from receiving the e-mail message expressing the desire to return the purchased product, the Administrator will inform the user about their decision on the particular refund. The Administrator's reply will include the template of a form that needs to be properly filled out and signed by the user. The form should be sent in a registered letter (traditional mail) at the administrator's address „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”. The correctness and completeness of the filled out form will affect the effectiveness of the refund process.

4. A properly filled out complaint form makes the basis for return of the money paid for the access to the e-learning platform to the User. The time of fulfilling the complaint is 30 days from the date of receiving the complaint form, only in form of a bank transfer.

5. The guarantee of refund becomes void the moment the user logs into their account (art.38 p. 13 of the consumer rights act)Pénzvisszatérítési eljárás

Ez a visszatérítési szabályzat csak angol nyelven kötelező.

§ 1

1. A honlap működése, megjegyzései vagy bármi más, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a weboldalhoz, jelentkezhetnek a Rendszergazda vagy a Webhely vagy a felhasználók gondnokságával. Minden információt e-mailben vagy hagyományos levélben kell elküldeni az adminisztrátor címén: "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok".

2. A panaszjelentés kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon belül a weboldal adminisztrátora minden küldött panaszt rendszeresen megvizsgál. A honlap adminisztrátora fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a panaszra adott válaszintézkedéseket, amennyiben olyan diszfunkcióra vonatkozik, amely nem felel meg az Általános Szerződési Feltételeknek, és nem követi a felhasználónak nyújtott tanácsadást, illetve a weboldalon közzétett információkat.

3. Minden olyan felhasználó, aki megvásárolta az e-learning platformhoz való hozzáférést a Honlapon keresztül, jogosult a befektetett összeg visszatérítésére. A visszatérítés igényléséhez e-mailt kell küldeni a "[email protected]" címen, amely tartalmazza a garantált visszatérítés igénybevételére vonatkozó nyilatkozatot, valamint a személyes adatokat (név és E-mail cím) A megvásárolt termék visszaküldésére irányuló e-mail üzenet kézhezvételétől számított 7 napon belül az adminisztrátor tájékoztatja a felhasználót az adott visszatérítésről. Az adminisztrátor válasza tartalmazza a formanyomtatványt, amelyet a felhasználónak megfelelően ki kell töltenie és alá kell írnia. Az űrlapot ajánlott levélben (hagyományos levél) kell elküldeni a rendszergazda "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". A kitöltött űrlap helyessége és teljessége befolyásolja a visszatérítési folyamat hatékonyságát.

4. A megfelelően kitöltött panaszos formanyomtatvány teszi alapul az e-learning platformhoz való hozzáférésért fizetett pénz visszaszolgáltatásához. A panasz benyújtásának határideje a panaszos űrlap kézhezvételétől számított 30 nap, csak banki átutalás formájában.

5. A visszatérítés garanciája érvénytelenné válik attól a pillanattól kezdve, hogy a felhasználó bejelentkezik a számlájára (a fogyasztói jogokról szóló törvény 38. cikke (13)

REKLAMACJE I ZWROTY

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wszystkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi, oraz wszystkie inne sprawy, odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, mogą być reklamowane poprzez zgłoszenie Administratorowi lub opiekunom Serwisu lub Użytkownika. Wszystkie informacje należy przesyłać drogą elektroniczną lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora: „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”.

2. Wszystkie zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco przed Administratora Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do niepodjęcia działań związanych z reklamacją, gdy dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu, niestosowanie się do udzielanych użytkownikowi wskazówek, oraz informacji ukazujących się na łamach Serwisu.

3. Każdemu Użytkownikowi wykupującemu dostęp do platformy elearningowej za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty. Aby ubiegać się o zwrot pieniędzy należy wysłać wiadomość e-mail na adres „[email protected]”, w której należy oświadczyć o chęci skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i e-mail) W przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail wyrażającej chęć zwrotu zakupionego towaru, Administrator odpowie użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu. W odpowiedzi, Administrator załącza wzór formularza, który musi zostać poprawnie wypełniony i podpisany przez użytkownika. Formularz należy odesłać listem poleconym (pocztą tradycyjną) na Adres administratora "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". Poprawność i zupełność wypełnionego formularza będzie decydowała o skuteczności przeprowadzenia zwrotu.

4. Prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za uzyskany dostęp do platformy e-learningowej. Termin realizacji reklamacji wynosi 30 dni, od dnia otrzymania formularza reklamacyjnego, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. (Art. 27 ust. 2)

6. Gwarancja zwrotu pieniędzy przestaje obowiązywać w momencie gdy użytkownik zaloguje się na swoje konto (art.38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta)