Refund Policy

This Refund Policy is only binding in English.

§ 1

1. Any disruptions in the functioning of the Website, comments, or anything else related directly to the Website, can be reported by contacting the Administrator or the guardian of the Website or the Users. All the information should be sent by e-mail or traditional mail at the Administrator's address: „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”.

2. All the complaints sent will be looked into on a regular basis by the Website's Administrator in no longer than 14 days since receiving the complaint report. The Website's Administrator reserves the right to refuse to take actions in response to a complaint, if it relates to disfunction resulting from not following the Terms of Use, not following the advice given to the user, or the information published on the Website.

3. Each user who has purchased the access to the e-learning platform throught the Website is entitled to a refund of the sum invested. In order to apply for a refund, one has to send an e-mail message at „[email protected]”, which should include a declaration of the desire to make use of the guaranteed refund, as well as personal data (name and e-mail address) Within 7 days from receiving the e-mail message expressing the desire to return the purchased product, the Administrator will inform the user about their decision on the particular refund. The Administrator's reply will include the template of a form that needs to be properly filled out and signed by the user. The form should be sent in a registered letter (traditional mail) at the administrator's address „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”. The correctness and completeness of the filled out form will affect the effectiveness of the refund process.

4. A properly filled out complaint form makes the basis for return of the money paid for the access to the e-learning platform to the User. The time of fulfilling the complaint is 30 days from the date of receiving the complaint form, only in form of a bank transfer.

5. The guarantee of refund becomes void the moment the user logs into their account (art.38 p. 13 of the consumer rights act)Politica di rimborso

Questa politica di rimborso è vincolante solo in inglese.

§ 1

1. Eventuali interruzioni nel funzionamento del sito web, commenti o qualsiasi altra cosa direttamente collegata al sito web, possono essere segnalati contattando l'amministratore o il tutore del sito web o degli utenti. Tutte le informazioni dovrebbero essere inviate tramite posta elettronica o posta tradizionale all'indirizzo dell'amministratore: "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok".

2. Tutte le denunce inviate verranno esaminate regolarmente dall'amministratore del sito entro non più di 14 giorni dalla ricezione del rapporto di denuncia. L'Amministratore del Sito si riserva il diritto di rifiutare di intraprendere azioni in risposta a una denuncia, se si riferisce a disfunzioni risultanti dalla mancata osservanza dei Termini d'uso, non seguendo i consigli forniti all'utente o le informazioni pubblicate sul sito web.

3. Ogni utente che ha acquistato l'accesso alla piattaforma di e-learning attraverso il Sito ha diritto a un rimborso della somma investita. Per richiedere un rimborso, è necessario inviare un messaggio di posta elettronica a "[email protected]", che deve includere una dichiarazione sulla volontà di utilizzare il rimborso garantito, nonché i dati personali (nome e Indirizzo e-mail) Entro 7 giorni dalla ricezione del messaggio di posta elettronica che esprime la volontà di restituire il prodotto acquistato, l'amministratore informa l'utente della propria decisione sulla restituzione particolare. La risposta dell'amministratore includerà il modello di un modulo che deve essere correttamente compilato e firmato dall'utente. Il modulo deve essere inviato in una lettera raccomandata (posta tradizionale) all'indirizzo dell'amministratore "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". La correttezza e la completezza del modulo compilato influenzeranno l'efficacia del processo di rimborso.

4. Una forma di reclamo correttamente compilata costituisce la base per il ritorno del denaro pagato per l'accesso alla piattaforma di e-learning all'Utente. Il tempo di adempiere alla denuncia è di 30 giorni dalla data di ricezione del modulo di reclamo, solo in forma di bonifico bancario.

5. La garanzia di rimborso diventa nullo nel momento in cui l'utente accede al suo conto (art.38, paragrafo 13 del diritto dei consumatori)

REKLAMACJE I ZWROTY

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wszystkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi, oraz wszystkie inne sprawy, odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, mogą być reklamowane poprzez zgłoszenie Administratorowi lub opiekunom Serwisu lub Użytkownika. Wszystkie informacje należy przesyłać drogą elektroniczną lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora: „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”.

2. Wszystkie zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco przed Administratora Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do niepodjęcia działań związanych z reklamacją, gdy dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu, niestosowanie się do udzielanych użytkownikowi wskazówek, oraz informacji ukazujących się na łamach Serwisu.

3. Każdemu Użytkownikowi wykupującemu dostęp do platformy elearningowej za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty. Aby ubiegać się o zwrot pieniędzy należy wysłać wiadomość e-mail na adres „[email protected]”, w której należy oświadczyć o chęci skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i e-mail) W przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail wyrażającej chęć zwrotu zakupionego towaru, Administrator odpowie użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu. W odpowiedzi, Administrator załącza wzór formularza, który musi zostać poprawnie wypełniony i podpisany przez użytkownika. Formularz należy odesłać listem poleconym (pocztą tradycyjną) na Adres administratora "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". Poprawność i zupełność wypełnionego formularza będzie decydowała o skuteczności przeprowadzenia zwrotu.

4. Prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za uzyskany dostęp do platformy e-learningowej. Termin realizacji reklamacji wynosi 30 dni, od dnia otrzymania formularza reklamacyjnego, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. (Art. 27 ust. 2)

6. Gwarancja zwrotu pieniędzy przestaje obowiązywać w momencie gdy użytkownik zaloguje się na swoje konto (art.38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta)