Refund Policy

This Refund Policy is only binding in English.

§ 1

1. Any disruptions in the functioning of the Website, comments, or anything else related directly to the Website, can be reported by contacting the Administrator or the guardian of the Website or the Users. All the information should be sent by e-mail or traditional mail at the Administrator's address: „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”.

2. All the complaints sent will be looked into on a regular basis by the Website's Administrator in no longer than 14 days since receiving the complaint report. The Website's Administrator reserves the right to refuse to take actions in response to a complaint, if it relates to disfunction resulting from not following the Terms of Use, not following the advice given to the user, or the information published on the Website.

3. Each user who has purchased the access to the e-learning platform throught the Website is entitled to a refund of the sum invested. In order to apply for a refund, one has to send an e-mail message at „[email protected]”, which should include a declaration of the desire to make use of the guaranteed refund, as well as personal data (name and e-mail address) Within 7 days from receiving the e-mail message expressing the desire to return the purchased product, the Administrator will inform the user about their decision on the particular refund. The Administrator's reply will include the template of a form that needs to be properly filled out and signed by the user. The form should be sent in a registered letter (traditional mail) at the administrator's address „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”. The correctness and completeness of the filled out form will affect the effectiveness of the refund process.

4. A properly filled out complaint form makes the basis for return of the money paid for the access to the e-learning platform to the User. The time of fulfilling the complaint is 30 days from the date of receiving the complaint form, only in form of a bank transfer.

5. The guarantee of refund becomes void the moment the user logs into their account (art.38 p. 13 of the consumer rights act)Atmaksas politika

Šī atmaksas politika ir saistoša tikai angļu valodā.

§ 1

1. Visus traucējumus Tīmekļa vietnes darbībā, komentārus vai jebkuru citu, kas tieši saistīts ar Tīmekļa vietni, var ziņot, sazinoties ar Tīmekļa vietnes administratoru vai aizbildni vai Lietotājiem. Visa informācija jānosūta pa e-pastu vai tradicionālu pastu administratora adresē: "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok".

2. Visas sūtītās sūdzības regulāri pārbauda Tīmekļa vietnes administrators ne ilgāk kā 14 dienas pēc sūdzības ziņojuma saņemšanas. Vietnes administrators patur tiesības atteikties rīkoties, atbildot uz sūdzību, ja tas attiecas uz traucējumiem, kas izriet no Lietošanas noteikumu neievērošanas, neievērojot lietotājam sniegto ieteikumu vai tīmekļa vietnē publicēto informāciju.

3. Katrs lietotājs, kurš ir iegādājies piekļuvi e-apmācības platformai tīmekļa vietnē, ir tiesīgs saņemt atmaksu par ieguldīto summu. Lai pieteiktos atmaksai, jums jānosūta e-pasta ziņojums uz adresi "[email protected]", kurā jāiekļauj deklarācija par vēlmi izmantot garantēto atmaksu, kā arī personas dati (vārds un uzvārds un E-pasta adrese) 7 dienu laikā pēc e-pasta ziņojuma saņemšanas, paužot vēlmi atgriezt iegādāto preci, administrators informēs lietotāju par savu lēmumu par konkrēto atmaksu. Administratora atbildē tiks iekļauta veidlapa veidlapai, kuru lietotājs pareizi aizpilda un paraksta. Veidlapa jānosūta ierakstītā vēstulē (tradicionālais pasts) pēc administratora adreses "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". Pareizā un pilnīgā aizpildītā veidlapa ietekmēs atmaksas procesa efektivitāti.

4. Pareizi aizpildīta sūdzības veidlapa dod pamatu tam, lai atlīdzinātu naudu, kas samaksāta par piekļuvi e-apmācības platformai, Lietotājam. Sūdzības izpildes laiks ir 30 dienas no dienas, kad saņemta sūdzības veidlapa, tikai bankas pārskaitījuma veidā.

5. Kompensācijas garantija kļūst spēkā brīdī, kad lietotājs piesakās savā kontā (patērētāju tiesību akta 38. panta 13. punkts)

REKLAMACJE I ZWROTY

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wszystkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi, oraz wszystkie inne sprawy, odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, mogą być reklamowane poprzez zgłoszenie Administratorowi lub opiekunom Serwisu lub Użytkownika. Wszystkie informacje należy przesyłać drogą elektroniczną lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora: „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”.

2. Wszystkie zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco przed Administratora Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do niepodjęcia działań związanych z reklamacją, gdy dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu, niestosowanie się do udzielanych użytkownikowi wskazówek, oraz informacji ukazujących się na łamach Serwisu.

3. Każdemu Użytkownikowi wykupującemu dostęp do platformy elearningowej za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty. Aby ubiegać się o zwrot pieniędzy należy wysłać wiadomość e-mail na adres „[email protected]”, w której należy oświadczyć o chęci skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i e-mail) W przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail wyrażającej chęć zwrotu zakupionego towaru, Administrator odpowie użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu. W odpowiedzi, Administrator załącza wzór formularza, który musi zostać poprawnie wypełniony i podpisany przez użytkownika. Formularz należy odesłać listem poleconym (pocztą tradycyjną) na Adres administratora "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". Poprawność i zupełność wypełnionego formularza będzie decydowała o skuteczności przeprowadzenia zwrotu.

4. Prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za uzyskany dostęp do platformy e-learningowej. Termin realizacji reklamacji wynosi 30 dni, od dnia otrzymania formularza reklamacyjnego, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. (Art. 27 ust. 2)

6. Gwarancja zwrotu pieniędzy przestaje obowiązywać w momencie gdy użytkownik zaloguje się na swoje konto (art.38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta)