Refund Policy

This Refund Policy is only binding in English.

§ 1

1. Any disruptions in the functioning of the Website, comments, or anything else related directly to the Website, can be reported by contacting the Administrator or the guardian of the Website or the Users. All the information should be sent by e-mail or traditional mail at the Administrator's address: „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”.

2. All the complaints sent will be looked into on a regular basis by the Website's Administrator in no longer than 14 days since receiving the complaint report. The Website's Administrator reserves the right to refuse to take actions in response to a complaint, if it relates to disfunction resulting from not following the Terms of Use, not following the advice given to the user, or the information published on the Website.

3. Each user who has purchased the access to the e-learning platform throught the Website is entitled to a refund of the sum invested. In order to apply for a refund, one has to send an e-mail message at „[email protected]”, which should include a declaration of the desire to make use of the guaranteed refund, as well as personal data (name and e-mail address) Within 7 days from receiving the e-mail message expressing the desire to return the purchased product, the Administrator will inform the user about their decision on the particular refund. The Administrator's reply will include the template of a form that needs to be properly filled out and signed by the user. The form should be sent in a registered letter (traditional mail) at the administrator's address „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”. The correctness and completeness of the filled out form will affect the effectiveness of the refund process.

4. A properly filled out complaint form makes the basis for return of the money paid for the access to the e-learning platform to the User. The time of fulfilling the complaint is 30 days from the date of receiving the complaint form, only in form of a bank transfer.

5. The guarantee of refund becomes void the moment the user logs into their account (art.38 p. 13 of the consumer rights act)Politika povraćaja

Ova politika refundiranja je obavezujuća samo na engleskom jeziku.

§ 1

1. Svaki poremećaj u funkcionisanju Veb lokacije, komentara ili bilo čega drugog direktno vezan za Veb lokaciju, može se prijaviti kontaktiranjem Administratora ili staratelja Vebsajta ili Korisnika. Sve informacije treba poslati putem e-maila ili tradicionalne pošte na adresu Administratora: "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok".

2. Sve primljene žalbe redovno će razmatrati Administrator Sajt-a najkasnije 14 dana od prijema izveštaja o žalbi. Administrator sajta zadržava pravo da odbije da preduzme radnje u odgovoru na žalbu, ako se odnosi na disfunkciju koja proizilazi iz nepoštovanja uslova korišćenja, ne poštujući savete dati korisniku ili informacije objavljene na veb lokaciji.

3. Svaki korisnik koji je kupio pristup platformi e-učenja putem veb sajta ima pravo na povraćaj uloženog iznosa. Da biste podneli zahtev za povraćaj novca, morate poslati e-mail poruku na adresu "[email protected]", koja treba da sadrži deklaraciju o želji da iskoristi zajamčeni povrat, kao i lične podatke (ime i prezime e-mail adresa) U roku od 7 dana od prijema e-mail poruke koja izražava želju da vrati kupljeni proizvod, Administrator će obavijestiti korisnika o njihovoj odluci o određenom povraćaju. Administratorski odgovor će sadržati obrazac formulara koji treba popuniti i potpisati od strane korisnika. Obrazac treba poslati u preporučenom pismu (tradicionalna pošta) na adresu administratora "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". Tačnost i potpunost ispunjenog formulara utiče na efikasnost procesa refundacije.

4. Pravilno popunjen obrazac žalbe predstavlja osnovu za vraćanje novca plaćenog za pristup platformi za e-učenje Korisniku. Vreme ispunjenja pritužbe je 30 dana od dana prijema tužbe, samo u vidu bankovnog transfera.

5. Garancija povrata postaje nevažeća u trenutku kada se korisnik prijavljuje na svoj račun (član 38. stav 13. Zakona o pravima potrošača)

REKLAMACJE I ZWROTY

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wszystkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi, oraz wszystkie inne sprawy, odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, mogą być reklamowane poprzez zgłoszenie Administratorowi lub opiekunom Serwisu lub Użytkownika. Wszystkie informacje należy przesyłać drogą elektroniczną lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora: „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”.

2. Wszystkie zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco przed Administratora Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do niepodjęcia działań związanych z reklamacją, gdy dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu, niestosowanie się do udzielanych użytkownikowi wskazówek, oraz informacji ukazujących się na łamach Serwisu.

3. Każdemu Użytkownikowi wykupującemu dostęp do platformy elearningowej za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty. Aby ubiegać się o zwrot pieniędzy należy wysłać wiadomość e-mail na adres „[email protected]”, w której należy oświadczyć o chęci skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i e-mail) W przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail wyrażającej chęć zwrotu zakupionego towaru, Administrator odpowie użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu. W odpowiedzi, Administrator załącza wzór formularza, który musi zostać poprawnie wypełniony i podpisany przez użytkownika. Formularz należy odesłać listem poleconym (pocztą tradycyjną) na Adres administratora "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". Poprawność i zupełność wypełnionego formularza będzie decydowała o skuteczności przeprowadzenia zwrotu.

4. Prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za uzyskany dostęp do platformy e-learningowej. Termin realizacji reklamacji wynosi 30 dni, od dnia otrzymania formularza reklamacyjnego, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. (Art. 27 ust. 2)

6. Gwarancja zwrotu pieniędzy przestaje obowiązywać w momencie gdy użytkownik zaloguje się na swoje konto (art.38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta)