Refund Policy

This Refund Policy is only binding in English.

§ 1

1. Any disruptions in the functioning of the Website, comments, or anything else related directly to the Website, can be reported by contacting the Administrator or the guardian of the Website or the Users. All the information should be sent by e-mail or traditional mail at the Administrator's address: „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”.

2. All the complaints sent will be looked into on a regular basis by the Website's Administrator in no longer than 14 days since receiving the complaint report. The Website's Administrator reserves the right to refuse to take actions in response to a complaint, if it relates to disfunction resulting from not following the Terms of Use, not following the advice given to the user, or the information published on the Website.

3. Each user who has purchased the access to the e-learning platform throught the Website is entitled to a refund of the sum invested. In order to apply for a refund, one has to send an e-mail message at „[email protected]”, which should include a declaration of the desire to make use of the guaranteed refund, as well as personal data (name and e-mail address) Within 7 days from receiving the e-mail message expressing the desire to return the purchased product, the Administrator will inform the user about their decision on the particular refund. The Administrator's reply will include the template of a form that needs to be properly filled out and signed by the user. The form should be sent in a registered letter (traditional mail) at the administrator's address „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”. The correctness and completeness of the filled out form will affect the effectiveness of the refund process.

4. A properly filled out complaint form makes the basis for return of the money paid for the access to the e-learning platform to the User. The time of fulfilling the complaint is 30 days from the date of receiving the complaint form, only in form of a bank transfer.

5. The guarantee of refund becomes void the moment the user logs into their account (art.38 p. 13 of the consumer rights act)Politika vračila

Ta politika vračila je zavezujoča le v angleščini.

§ 1

1. O morebitnih motnjah pri delovanju spletne strani, komentarjev ali karkoli drugega, ki so neposredno povezani s spletnim mestom, se lahko obrnete na skrbnika ali skrbnika spletnega mesta ali uporabnikov. Vse informacije je treba poslati po elektronski pošti ali tradicionalni pošti na naslov Administratorja: "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok".

2. Skrbnik spletnega mesta redno preverja vse poslane pritožbe najpozneje v 14 dneh po prejemu poročila o pritožbi. Skrbnik spletnega mesta si pridržuje pravico, da zavrne ukrepanje kot odgovor na pritožbo, če se nanaša na disfunkcijo zaradi neupoštevanja pogojev uporabe, ne da bi upoštevali nasvet, ki ga je dal uporabniku, ali informacije, objavljene na spletni strani.

3. Vsak uporabnik, ki je prek Spletne strani kupil dostop do platforme za e-učenje, ima pravico do povračila vloženega zneska. Če želite zaprositi za vračilo kupnine, morate poslati e-poštno sporočilo na naslovu „[email protected]”, ki mora vključevati izjavo o želji po uporabi zajamčenega nadomestila, pa tudi osebne podatke (ime in e-poštni naslov) V roku 7 dni od prejema e-poštnega sporočila, ki izraža željo po vrnitvi kupljenega izdelka, skrbnik bo uporabnika obvestil o svoji odločitvi o določenem nadomestilu. Odgovor Administratorja bo vključeval predlogo obrazca, ki jo mora pravilno izpolniti in podpisati uporabnik. Obrazec je treba poslati v priporočenem pismu (tradicionalna pošta) na naslov administratorja "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". Pravilnost in popolnost izpolnjenega obrazca vplivata na učinkovitost postopka vračila.

4. Pravilno izpolnjen obrazec za pritožbe je podlaga za vračilo denarja, plačanega za dostop do platforme za e-učenje uporabniku. Čas izpolnitve pritožbe traja 30 dni od prejema obrazca za pritožbo le v obliki bančnega nakazila.

5. Garancija vračila postane neveljavna, ko se uporabnik vpiše v svoj račun (člen 38, odstavek 13 zakona o pravicah potrošnikov)

REKLAMACJE I ZWROTY

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wszystkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi, oraz wszystkie inne sprawy, odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, mogą być reklamowane poprzez zgłoszenie Administratorowi lub opiekunom Serwisu lub Użytkownika. Wszystkie informacje należy przesyłać drogą elektroniczną lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora: „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”.

2. Wszystkie zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco przed Administratora Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do niepodjęcia działań związanych z reklamacją, gdy dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu, niestosowanie się do udzielanych użytkownikowi wskazówek, oraz informacji ukazujących się na łamach Serwisu.

3. Każdemu Użytkownikowi wykupującemu dostęp do platformy elearningowej za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty. Aby ubiegać się o zwrot pieniędzy należy wysłać wiadomość e-mail na adres „[email protected]”, w której należy oświadczyć o chęci skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i e-mail) W przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail wyrażającej chęć zwrotu zakupionego towaru, Administrator odpowie użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu. W odpowiedzi, Administrator załącza wzór formularza, który musi zostać poprawnie wypełniony i podpisany przez użytkownika. Formularz należy odesłać listem poleconym (pocztą tradycyjną) na Adres administratora "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". Poprawność i zupełność wypełnionego formularza będzie decydowała o skuteczności przeprowadzenia zwrotu.

4. Prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za uzyskany dostęp do platformy e-learningowej. Termin realizacji reklamacji wynosi 30 dni, od dnia otrzymania formularza reklamacyjnego, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. (Art. 27 ust. 2)

6. Gwarancja zwrotu pieniędzy przestaje obowiązywać w momencie gdy użytkownik zaloguje się na swoje konto (art.38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta)