Refund Policy

This Refund Policy is only binding in English.

§ 1

1. Any disruptions in the functioning of the Website, comments, or anything else related directly to the Website, can be reported by contacting the Administrator or the guardian of the Website or the Users. All the information should be sent by e-mail or traditional mail at the Administrator's address: „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”.

2. All the complaints sent will be looked into on a regular basis by the Website's Administrator in no longer than 14 days since receiving the complaint report. The Website's Administrator reserves the right to refuse to take actions in response to a complaint, if it relates to disfunction resulting from not following the Terms of Use, not following the advice given to the user, or the information published on the Website.

3. Each user who has purchased the access to the e-learning platform throught the Website is entitled to a refund of the sum invested. In order to apply for a refund, one has to send an e-mail message at „[email protected]”, which should include a declaration of the desire to make use of the guaranteed refund, as well as personal data (name and e-mail address) Within 7 days from receiving the e-mail message expressing the desire to return the purchased product, the Administrator will inform the user about their decision on the particular refund. The Administrator's reply will include the template of a form that needs to be properly filled out and signed by the user. The form should be sent in a registered letter (traditional mail) at the administrator's address „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”. The correctness and completeness of the filled out form will affect the effectiveness of the refund process.

4. A properly filled out complaint form makes the basis for return of the money paid for the access to the e-learning platform to the User. The time of fulfilling the complaint is 30 days from the date of receiving the complaint form, only in form of a bank transfer.

5. The guarantee of refund becomes void the moment the user logs into their account (art.38 p. 13 of the consumer rights act)Geri ödeme politikası

Bu Geri Ödeme Politikası yalnızca İngilizce olarak bağlayıcıdır.

§ 1

1. Web sitesinin işlenmesindeki, yorumlardaki ya da doğrudan Web Sitesiyle ilgili başka herhangi bir aksaklık Web Sitesinin Yöneticisi ya da Web Sitesinin Koruyucusu ile iletişime geçerek bildirilebilir. Tüm bilgiler e-posta ya da geleneksel posta yoluyla Yönetici adresinde gönderilmelidir: "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok".

2. Gönderilen tüm şikâyetler şikayet raporunun alınmasından bu yana en geç 14 gün içinde Web Sitesi Yöneticisi tarafından düzenli olarak incelenecektir. Web Sitesinin Yöneticisi, Kullanım Şartlarını izlememesinden kaynaklanan bir aksaklık ile ilgili ise, kullanıcıya verilen tavsiyeyi veya Web Sitesinde yayınlanan bilgiyi takip etmemekle birlikte, bir şikayet üzerine bir yanıt almayı reddetme hakkını saklı tutar.

3. Web sitesi aracılığıyla e-öğrenme platformuna erişimi satın alan her kullanıcı, yatırılan tutarın geri ödenmesi hakkına sahiptir. Geri ödeme başvurusunda bulunmak için, "[email protected]" adresine bir e-posta mesajı gönderilmelidir. Bu e-posta mesajına, garanti edilen geri ödemeyi kullanmak isteyen bir beyanın yanı sıra kişisel veriler (isim ve E-posta adresi) Satın alınan ürünü iade etme isteğini ifade eden e-posta mesajını alan 7 gün içinde, Yönetici, kullanıcıya belirli geri ödemeyle ilgili kararını bildirir. Yöneticinin cevabı, kullanıcı tarafından doğru doldurulması ve imzalanması gereken bir formun şablonunu içerecektir. Form, kayıtlı adres (geleneksel posta) ile yönetici adresinde "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". Doldurulmuş formun doğruluğu ve eksiksizliği geri ödeme sürecinin etkinliğini etkileyecektir.

4. Doğru şekilde doldurulmuş bir şikayet formu, e-öğrenme platformuna erişim için ödenen paranın Kullanıcıya iadesinin temelini oluşturmaktadır. Şikayetin yerine getirilme zamanı, şikayet formunun alındığı tarihten itibaren 30 gün olup, yalnızca banka havalesi şeklinde.

5. Geri ödeme garantisi, kullanıcının hesaplarına girişi anında geçersiz hale gelir (tüketici hakları yasası Madde.38 s.13)

REKLAMACJE I ZWROTY

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wszystkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi, oraz wszystkie inne sprawy, odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, mogą być reklamowane poprzez zgłoszenie Administratorowi lub opiekunom Serwisu lub Użytkownika. Wszystkie informacje należy przesyłać drogą elektroniczną lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora: „ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok”.

2. Wszystkie zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco przed Administratora Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do niepodjęcia działań związanych z reklamacją, gdy dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu, niestosowanie się do udzielanych użytkownikowi wskazówek, oraz informacji ukazujących się na łamach Serwisu.

3. Każdemu Użytkownikowi wykupującemu dostęp do platformy elearningowej za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty. Aby ubiegać się o zwrot pieniędzy należy wysłać wiadomość e-mail na adres „[email protected]”, w której należy oświadczyć o chęci skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i e-mail) W przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail wyrażającej chęć zwrotu zakupionego towaru, Administrator odpowie użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu. W odpowiedzi, Administrator załącza wzór formularza, który musi zostać poprawnie wypełniony i podpisany przez użytkownika. Formularz należy odesłać listem poleconym (pocztą tradycyjną) na Adres administratora "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok". Poprawność i zupełność wypełnionego formularza będzie decydowała o skuteczności przeprowadzenia zwrotu.

4. Prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za uzyskany dostęp do platformy e-learningowej. Termin realizacji reklamacji wynosi 30 dni, od dnia otrzymania formularza reklamacyjnego, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. (Art. 27 ust. 2)

6. Gwarancja zwrotu pieniędzy przestaje obowiązywać w momencie gdy użytkownik zaloguje się na swoje konto (art.38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta)