Terms of Use

These Terms of Use are only binding in English.

§ 1

GENERAL INFORMATION

1. These terms of use (hereinafter referred to as the Terms of Use) define the rules and conditions of using the website available at www.lingintelligence.com (hereinafter referred to as the Website) as well as the terms of performing services through it and conditions of selling the products available on the website.

2. All the people performing any activity on the www.lingintelligence.com Website become its users and declare that they have made themselves familiar with the Terms of Use and the Privacy Policy, accepting the rules contained in them and being obliged to follow them. In the event that one does not agree to follow the rules specified in the Terms of Use, they should restrain themselves from using the Website, and the Administrator has the right to refuse to perform services or sell products to such person.

3. The owner and administrator of the Website is the "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok ” company (hereinafter referred to as the Administrator).

4. Using the Website requires a device with the Internet access and software installed that allows to browse www pages. It also requires owning an e-mail account and being able to use it.

5. The device the user uses to access the website should be able to use the 'cookie' file technology. Devices that don't have the 'cookie' file technology available or enabled may not run the Website properly, which the Administrator takes no responsibility for. It is recommended to install or unblock a software that enables using 'cookie' files. The 'cookie' files technology works by saving files containing information used to personalize the Website's services for a particular user and information used for the Website's traffic statistics in the memory of the information systems (computers) of people visiting the Website.

§ 2

1. The object of the Website is selling access to an online platform that teaches the 2000 most common English words. The user receives their own login and password to the system which they can use with no time limitations.

§ 3

USING THE WEBSITE

The Rules of Placing and Filling the Orders

1. The Website makes it possible to purchase access to an e-learning platform that teaches vocabulary online (Transaction).

2. In order to fulfill a Transaction it is required to select the desired options out of the available offer and follow the instructions on the screen.

3. In order to properly fill an order it is required that all the necessary data is provided to the Website and that all the other actions described on the Website or by mail are taken.

4. Verifying an order works through an e-mail message sent to the users at the address provided during registration. The user will be receiving up-to-date notifications about the status of their order.

5. Filling an order takes place after the Administrator receives the payment for a selected product. Payments are made through the payment channels available on the Website. The details required to transfer money will be given while placing an order on the Website.

6. The basic mean of filling orders and providing the ordered access to the e-learning platform is an Internet connection.

7. The user should not show anyone their login or password that give them access to the e-learning platform.

§ 4

Final provisions

1. The Administrator is not responsible for the contents published and sent by the website's users, nor for their authenticity, honesty or genuineness.

2. The Administrator is not responsible for situations and events as well as results that might take or took place in the real world as a consequence of using the website, following the content of the lessons or the information published on the website.

3. The Administrator will not disclose the information or data on a user to any third parties in any other way than the ones arising from the scope of permissions and declarations given by the user themselves without a legal basis requiring the Administrator to do so. The Administrator will do their best to make sure that the information is protected in a way that is proper and in accordance with the personal data protection act and ordinances derivating from it.

4. The Administrator, as the owner of the Website, will do their best to make the Website and all the other services provided through it function continuously and with no disruptions, however the Administrator is not responsible for disruptions caused by unauthorized interference of the Users or third parties in the system structures operating the Website.

5. The Administrator has the full right to close the website (temporarily, completely or partially) in order to run maintainance or add new services without previously notifying the Users.

6. The Administrator is not responsible for any loss of Website's data stored in the Administrator's information systems, caused by a failure of the hardware, the network or as a result of the actions of third parties.

7. The administrator reserves the right to publish on the Website any information on a User who causes damage to the Website, the Administrator or third parties, notoriously and tenaciously violates the Terms of Use or takes actions contrary to the Terms of Use or the purpose and nature of the Website.

8. The administrator reserves the right to anonymously publish contents directed by the Users to the website's staff and concerning matters related to the functioning of the Website (FAQ), suggestions and other matters that the Administrative staff believes that the answers to are worth publishing.

9. It is forbidden to copy, reproduce or in any other way use the entirety or parts of the information, data or other contents available on the Website without the Administrator's permission, except for the instances of permitted use as specified by the copyright laws act (1994 Journal of Laws No. 24 pos. 83).

10. The Administrator reserves the right to cede entirely or partially all their rights and obligations related to the Website.

11. All the decisions of these Terms of Use might be changed any time by the Administrator without giving a reason. The changes will be published in form of a unified text of the Terms of Use on the Website together with a notification about making them.

12. After the information being published on the changes to the Terms of Use, the User should immediately make themselves familiar with the changes made, because any activity performed on the Website such as logging in, if takes place after such announcment is synonymous with accepting the new version of the terms of use.

13. In the event of not accepting the changes made to the Terms of Use, the User should cease to use the Website, and if they are a regular User to whom changes in the Terms of Use make a difference, they should immediately notify the Administrator about that.

14. Not accepting the changes to the Terms of Use causes the User to be removed from participating in using the Website.Podmínky použití

Tyto smluvní podmínky jsou závazné pouze v angličtině.

§ 1

1. Tyto podmínky použití (dále jen "Podmínky užívání") definují pravidla a podmínky používání webových stránek dostupných na www.lingintelligence.com (dále jen "webová stránka"), jakož i podmínky poskytování služeb prostřednictvím těchto stránek A podmínky prodeje produktů dostupných na internetových stránkách.

2. Všichni lidé, kteří provádějí jakoukoli činnost na webové stránce www.lingintelligence.com, se stanou jeho uživateli a prohlašují, že se seznámili s Podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů, přijali pravidla obsažená v nich a byli povinni je sledovat. V případě, že nesouhlasíte s dodržováním pravidel uvedených v Podmínkách užití, měli by se omezit na používání webových stránek a správce má právo odmítnout poskytovat služby nebo prodávat produkty takové osobě.

3. Vlastníkem a správcem webové stránky je "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok" (dále jen správce).

4. Používání webových stránek vyžaduje zařízení s přístupem k internetu a nainstalovaným softwarem, který umožňuje procházet www stránky. Také vyžaduje, aby jste vlastnili e-mailový účet a mohli jej používat.

5. Přístroj, který uživatel používá k přístupu na web, by měl být schopen používat technologii souborů cookie. Zařízení, která nemají technologii souborů souborů cookie k dispozici nebo povolená, nemusí web správně spouštět, což za ně správce nese odpovědnost. Doporučuje se nainstalovat nebo odblokovat software, který umožňuje používat soubory cookie. Technologie souborů cookie funguje tak, že ukládá soubory obsahující informace používané k personalizaci služeb webové stránky pro konkrétní uživatele a informace používané pro statistiky provozu webových stránek v paměti informačních systémů (počítačů) lidí, kteří navštěvují webovou stránku.

§ 2

1. Cílem webové stránky je prodej přístupu k online platformě, která učí 1000 nejčastějších anglických slov. Uživatel obdrží své vlastní přihlašovací jméno a heslo k systému, které mohou používat bez časových omezení.

§ 3

POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Pravidla pro umístění a vyplňování objednávek

1. Internetová stránka umožňuje zakoupit přístup k e-learningové platformě, která učí slovní zásobu online (Transakce).

2. Chcete-li splnit Transakci, je nutné vybrat požadované možnosti z dostupné nabídky a postupovat podle pokynů na obrazovce.

3. Za účelem řádného vyplnění objednávky je nutné, aby byly na webových stránkách poskytnuty všechny potřebné údaje a aby byly provedeny všechny další akce popsané na webové stránce nebo poštou.

4. Ověření objednávky funguje prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané uživatelům na adrese poskytnuté při registraci. Uživatel obdrží aktuální informace o stavu objednávky.

5. Vyplnění objednávky se uskuteční poté, co správce obdrží platbu za vybraný produkt. Platby jsou prováděny prostřednictvím platebních kanálů dostupných na webových stránkách. Podrobnosti požadované k přenosu peněz budou poskytnuty při zadávání objednávky na webových stránkách.

6. Základním prostředkem plnění objednávek a poskytováním objednaného přístupu k e-learningové platformě je připojení k internetu.

7. Uživatel by neměl nikomu ukázat své přihlašovací jméno ani heslo, které by jim umožnily přístup k e-learningové platformě.

§ 4

Závěrečná ustanovení

1. Správce neodpovídá za obsah publikovaný a odeslaný uživateli stránek ani za jejich pravost, čestnost či pravdivost.

2. Správce není zodpovědný za situace a události, ani za výsledky, které by mohly nastat v reálném světě v důsledku používání webových stránek, na základě obsahu lekcí nebo informací zveřejněných na internetových stránkách.

3. Správce nezveřejní informace nebo údaje o uživateli třetím osobám jiným způsobem než těmi, které vyplývají z rozsahu oprávnění a prohlášení daných samotným uživatelem bez právního základu vyžadujícího od správce. Správce se bude snažit, aby se ujistil, že informace jsou chráněny způsobem, který je správný a je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízeními, které z něj vyplývají.

4. Administrátor, jako vlastník webových stránek, se bude snažit, aby webové stránky a veškeré další služby poskytované prostřednictvím této služby fungovaly nepřetržitě a bez narušení, avšak administrátor není odpovědný za narušení způsobená neoprávněným zásahem uživatelů Nebo třetím stranám v systémových strukturách provozujících webovou stránku.

5. Administrátor má plné právo uzavřít web (dočasně, zcela nebo částečně) za účelem provozování údržby nebo přidávání nových služeb bez předchozího upozornění uživatelů.

6. Správce neodpovídá za ztrátu dat webových stránek uložených v informačních systémech správce, způsobených selháním hardwaru, sítě nebo v důsledku jednání třetích stran.

7. Správce si vyhrazuje právo zveřejnit na webových stránkách veškeré informace o uživateli, které způsobí škodu na webových stránkách, správci nebo třetím stranám, proslulým a hrubým způsobem porušuje Podmínky užívání nebo podniká kroky v rozporu se Smluvními podmínkami nebo účelem A povaze webové stránky.

8. Správce si vyhrazuje právo anonymně publikovat obsah, který řídí uživatelé, na zaměstnance webu a týkající se záležitostí týkajících se fungování webových stránek (FAQ), návrhů a dalších záležitostí, které správní zaměstnanci považují za odpovědi, které by měly být zveřejněny.

9. Je zakázáno kopírovat, reprodukovat nebo jakýmkoli jiným způsobem používat celé nebo části informací, dat nebo jiného obsahu dostupného na webových stránkách bez oprávnění správce, s výjimkou případů přípustného použití podle zákona o autorských právech (Věstník zákonů č. 24 poz. 83).

10. Správce si vyhrazuje právo zcela nebo částečně postoupit veškerá práva a povinnosti týkající se webových stránek.

11. Všechna rozhodnutí těchto Podmínek užívání mohou Administrátor kdykoli změnit bez uvedení důvodu. Změny budou zveřejněny ve formě sjednoceného textu Smluvních podmínek na webových stránkách spolu s oznámením o jejich provedení.

2. Po zveřejnění informací o změnách podmínek používání by se uživatel měl okamžitě seznámit s provedenými změnami, protože jakákoli činnost vykonávaná na webových stránkách, jako je přihlášení, pokud se uskutečňuje po takovém oznámení, je synonymem pro akceptaci Nové verzi podmínek používání.

13. V případě nepřijetí změn Smluvních podmínek by uživatel měl přestat používat webovou stránku a pokud jsou běžným uživatelem, ke kterému změny v Podmínkách užívání mají rozdíl, měli by okamžitě informovat Správce o tom.

14. Nepřijímání změn Smluvních podmínek způsobuje, že uživatel bude z webových stránek odebrán.