Terms of Use

These Terms of Use are only binding in English.

§ 1

GENERAL INFORMATION

1. These terms of use (hereinafter referred to as the Terms of Use) define the rules and conditions of using the website available at www.lingintelligence.com (hereinafter referred to as the Website) as well as the terms of performing services through it and conditions of selling the products available on the website.

2. All the people performing any activity on the www.lingintelligence.com Website become its users and declare that they have made themselves familiar with the Terms of Use and the Privacy Policy, accepting the rules contained in them and being obliged to follow them. In the event that one does not agree to follow the rules specified in the Terms of Use, they should restrain themselves from using the Website, and the Administrator has the right to refuse to perform services or sell products to such person.

3. The owner and administrator of the Website is the "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok ” company (hereinafter referred to as the Administrator).

4. Using the Website requires a device with the Internet access and software installed that allows to browse www pages. It also requires owning an e-mail account and being able to use it.

5. The device the user uses to access the website should be able to use the 'cookie' file technology. Devices that don't have the 'cookie' file technology available or enabled may not run the Website properly, which the Administrator takes no responsibility for. It is recommended to install or unblock a software that enables using 'cookie' files. The 'cookie' files technology works by saving files containing information used to personalize the Website's services for a particular user and information used for the Website's traffic statistics in the memory of the information systems (computers) of people visiting the Website.

§ 2

1. The object of the Website is selling access to an online platform that teaches the 2000 most common English words. The user receives their own login and password to the system which they can use with no time limitations.

§ 3

USING THE WEBSITE

The Rules of Placing and Filling the Orders

1. The Website makes it possible to purchase access to an e-learning platform that teaches vocabulary online (Transaction).

2. In order to fulfill a Transaction it is required to select the desired options out of the available offer and follow the instructions on the screen.

3. In order to properly fill an order it is required that all the necessary data is provided to the Website and that all the other actions described on the Website or by mail are taken.

4. Verifying an order works through an e-mail message sent to the users at the address provided during registration. The user will be receiving up-to-date notifications about the status of their order.

5. Filling an order takes place after the Administrator receives the payment for a selected product. Payments are made through the payment channels available on the Website. The details required to transfer money will be given while placing an order on the Website.

6. The basic mean of filling orders and providing the ordered access to the e-learning platform is an Internet connection.

7. The user should not show anyone their login or password that give them access to the e-learning platform.

§ 4

Final provisions

1. The Administrator is not responsible for the contents published and sent by the website's users, nor for their authenticity, honesty or genuineness.

2. The Administrator is not responsible for situations and events as well as results that might take or took place in the real world as a consequence of using the website, following the content of the lessons or the information published on the website.

3. The Administrator will not disclose the information or data on a user to any third parties in any other way than the ones arising from the scope of permissions and declarations given by the user themselves without a legal basis requiring the Administrator to do so. The Administrator will do their best to make sure that the information is protected in a way that is proper and in accordance with the personal data protection act and ordinances derivating from it.

4. The Administrator, as the owner of the Website, will do their best to make the Website and all the other services provided through it function continuously and with no disruptions, however the Administrator is not responsible for disruptions caused by unauthorized interference of the Users or third parties in the system structures operating the Website.

5. The Administrator has the full right to close the website (temporarily, completely or partially) in order to run maintainance or add new services without previously notifying the Users.

6. The Administrator is not responsible for any loss of Website's data stored in the Administrator's information systems, caused by a failure of the hardware, the network or as a result of the actions of third parties.

7. The administrator reserves the right to publish on the Website any information on a User who causes damage to the Website, the Administrator or third parties, notoriously and tenaciously violates the Terms of Use or takes actions contrary to the Terms of Use or the purpose and nature of the Website.

8. The administrator reserves the right to anonymously publish contents directed by the Users to the website's staff and concerning matters related to the functioning of the Website (FAQ), suggestions and other matters that the Administrative staff believes that the answers to are worth publishing.

9. It is forbidden to copy, reproduce or in any other way use the entirety or parts of the information, data or other contents available on the Website without the Administrator's permission, except for the instances of permitted use as specified by the copyright laws act (1994 Journal of Laws No. 24 pos. 83).

10. The Administrator reserves the right to cede entirely or partially all their rights and obligations related to the Website.

11. All the decisions of these Terms of Use might be changed any time by the Administrator without giving a reason. The changes will be published in form of a unified text of the Terms of Use on the Website together with a notification about making them.

12. After the information being published on the changes to the Terms of Use, the User should immediately make themselves familiar with the changes made, because any activity performed on the Website such as logging in, if takes place after such announcment is synonymous with accepting the new version of the terms of use.

13. In the event of not accepting the changes made to the Terms of Use, the User should cease to use the Website, and if they are a regular User to whom changes in the Terms of Use make a difference, they should immediately notify the Administrator about that.

14. Not accepting the changes to the Terms of Use causes the User to be removed from participating in using the Website.Naudojimo sąlygos

Šios naudojimo sąlygos yra privalomos tik anglų kalba.

§ 1

1. Šiuose naudojimo sąlygose (toliau - Naudojimo sąlygos) apibrėžiamos svetainės www.lingintelligence.com (toliau - Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir sąlygos bei paslaugų teikimo sąlygos per ją Ir svetainės produktų pardavimo sąlygos.

2. Visi žmonės, atliekantys kokią nors veiklą tinklalapyje www.lingintelligence.com, tampa jų vartotojais ir pareiškia, kad jie patys susipažino su Naudojimo sąlygomis ir Privatumo politika, priimdami juose esančias taisykles ir privalo laikytis jų. Tuo atveju, jei nesutinkate laikytis Naudojimo sąlygose nurodytų taisyklių, jie turėtų susilaikyti nuo naudojimosi Svetaine, o administratorius turi teisę atsisakyti teikti paslaugas arba parduoti produktus tokiam asmeniui.

3. Svetainės savininkas ir administratorius yra "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok" (toliau - administratorius).

4. Svetainės naudojimui reikalingas įrenginys su interneto prieiga ir įdiegta programine įranga, kuri leidžia naršyti www puslapius. Taip pat reikalaujama turėti elektroninio pašto abonementą ir galimybę jį naudoti.

5. Įrenginys, kurį naudoja vartotojas, norėdamas pasiekti svetainę, turėtų turėti galimybę naudoti "slapukų" failų technologiją. Įrenginiai, kuriuose nėra "slapukų" failų technologijos, negali tinkamai paleisti tinklalapio, dėl kurio administratorius neprisiima atsakomybės. Rekomenduojama įdiegti ar atblokuoti programinę įrangą, leidžiančią naudoti slapukų failus. "Slapukų" failų technologija veikia taupydama failus, kuriuose yra informacijos, naudojamos konkrečiam vartotojui tinklalapio paslaugų individualizavimui, ir informacijos, naudojamos interneto svetainės srauto statistikai, atminties interneto svetainėse lankančių žmonių informacinėms sistemoms (kompiuteriams).

§ 2

1. Svetainės tikslas yra parduoti prieigą prie internetinės platformos, kuri moko 1000 dažniausių anglų kalbos žodžių. Vartotojas gauna savo prisijungimo vardą ir slaptažodį sistemai, kurią jie gali naudoti be laiko apribojimų.

§ 3

SVETAINĖS NAUDOJIMAS

Užsakymų pateikimo ir pildymo taisyklės

1.Svetainė leidžia įsigyti prieigą prie e-mokymosi platformos, kuri moko žodyną internete (operacija).

2. Kad įvykdytumėte Sandorį, turite pasirinkti pageidaujamas galimybes iš galimų pasiūlymų ir sekti instrukcijas ekrane.

3. Siekiant tinkamai užpildyti užsakymą, būtina, kad Tinklalapiui būtų pateikti visi reikalingi duomenys ir kad būtų imamasi visų kitų veiksmų, aprašytų Svetainėje ar paštu.

4. Užsakymo patvirtinimas atliekamas per el. Laišką, išsiųstą vartotojams adresu, pateiktu registracijos metu. Vartotojas gaus naujausius pranešimus apie jų užsakymo būseną.

5. Užsakymo užpildymas vyksta po to, kai administratorius gauna mokėjimą už pasirinktą produktą. Mokėjimai atliekami per tinklalapyje esančius mokėjimo kanalus. Duomenys, reikalingi pinigams pervesti, bus pateikiami pateikiant užsakymą tinklalapyje.

6. Pagrindinis užsakymų užpildymo ir užsakomosios prieigos prie e-mokymosi platformos būdas yra interneto ryšys.

7. Vartotojas neturėtų parodyti niekam savo prisijungimo vardo ar slaptažodžio, suteikiančio jiems prieigą prie e-mokymosi platformos.

§ 4

Baigiamosios nuostatos

1. Administratorius neatsako už svetainės naudotojų paskelbtą ir atsiųstą turinį, jo autentiškumą, sąžiningumą ar tikrumą.

2. Administratorius nėra atsakingas už situacijas ir įvykius, taip pat apie rezultatus, kurie gali būti atlikti ar įvykę realiame pasaulyje naudojantis svetaine, pasibaigus pamokų turiniui ar svetainėje paskelbtai informacijai.

3. Administratorius tretiesiems asmenims informaciją ar duomenis vartotojui neatskleis jokiu kitu būdu nei tie, kurie atsiranda dėl paties naudotojo pateiktų leidimų ir deklaracijų apimties be teisinio pagrindo, reikalaujančio, kad administratorius tai atliktų. Administratorius dės visas pastangas, kad užtikrintų, jog informacija būtų apsaugota tinkamai ir laikantis asmens duomenų apsaugos įstatymo ir jo išvestinių nurodymų.

4. Administratorius, kaip svetainės savininkas, stengsis, kad svetainė ir visos kitos jo teikiamos paslaugos veiktų nuolat ir be kliūčių, tačiau administratorius neatsako už sutrikimus, kuriuos sukelia neteisėtas Vartotojų įsikišimas Ar trečiosios šalys svetainės veikiančiose sistemos struktūrose.

5. Administratorius turi visišką teisę uždaryti svetainę (laikinai, visiškai ar iš dalies), kad galėtumėte vykdyti techninę priežiūrą arba pridėti naujų paslaugų, prieš tai nepranešdamos Vartotojams.

6. Administratorius neatsako už svetainės duomenų, laikomų Administratoriaus informacinėse sistemose, praradimą dėl aparatinės įrangos, tinklo arba dėl trečiųjų šalių veiksmų gedimo.

7. Administratorius pasilieka teisę paskelbti Svetainėje bet kokią informaciją apie Vartotoją, kuris žaloja Svetainę, Administratorių ar trečiąsias šalis, žinoma ir ryžtingai pažeidžia Naudojimo sąlygas arba imasi veiksmus, prieštaraujančius Naudojimo sąlygoms arba tikslui Ir svetainės pobūdis.

8. Administratorius pasilieka teisę anonimiškai paskelbti turinį, kurį naudoja Naudotojai, interneto svetainės darbuotojams, susijusius su Tinklalapio veikimu (DUK), pasiūlymais ir kitais klausimais, dėl kurių administracijos darbuotojai mano, kad atsakymai yra verti skelbti.

9. Draudžiama kopijuoti, dauginti ar bet kuriuo kitu būdu naudoti visą ar dalį informacijos, duomenų ar kito turinio, esančių tinklalapyje be administratoriaus leidimo, išskyrus atvejus, kai leidžiama naudoti, kaip nurodyta autorių teisių įstatyme (1994 m. Įstatymo Nr. 24 p. 83).

10. Administratorius pasilieka teisę visiškai ar iš dalies atsisakyti visų savo teisių ir įsipareigojimų, susijusių su Svetaine.

11. Visus šių Naudojimo sąlygų sprendimus administratorius bet kuriuo metu gali pakeisti be priežasties. Pakeitimai bus paskelbti kaip vieningas Svetainės naudojimo sąlygų tekstas kartu su pranešimu apie tai, kaip juos padaryti.

12. Paskelbus informaciją apie Naudojimo sąlygų pakeitimus, Vartotojas turėtų nedelsdamas susipažinti su padarytais pakeitimais, nes bet kokia svetainės veikla, pvz., Prisijungimas, jei tai įvyksta, kai toks pranešimas yra sinonimasis su priėmimu Nauja naudojimo sąlygų versija.

13. Jei nesutinkate su Naudojimo sąlygomis padarytais pakeitimais, Vartotojas turėtų nustoti naudotis Svetaine ir, jei jie yra įprastas Vartotojas, kuriam pasikeičia Naudojimo sąlygos, turi nedelsdami pranešti apie tai. Administratorius apie tai.

14. Neatsižvelgdamas į Naudojimo sąlygų pakeitimus, Vartotojas turi būti pašalintas dalyvauti naudojantis Svetaine.