Terms of Use

These Terms of Use are only binding in English.

§ 1

GENERAL INFORMATION

1. These terms of use (hereinafter referred to as the Terms of Use) define the rules and conditions of using the website available at www.lingintelligence.com (hereinafter referred to as the Website) as well as the terms of performing services through it and conditions of selling the products available on the website.

2. All the people performing any activity on the www.lingintelligence.com Website become its users and declare that they have made themselves familiar with the Terms of Use and the Privacy Policy, accepting the rules contained in them and being obliged to follow them. In the event that one does not agree to follow the rules specified in the Terms of Use, they should restrain themselves from using the Website, and the Administrator has the right to refuse to perform services or sell products to such person.

3. The owner and administrator of the Website is the "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok ” company (hereinafter referred to as the Administrator).

4. Using the Website requires a device with the Internet access and software installed that allows to browse www pages. It also requires owning an e-mail account and being able to use it.

5. The device the user uses to access the website should be able to use the 'cookie' file technology. Devices that don't have the 'cookie' file technology available or enabled may not run the Website properly, which the Administrator takes no responsibility for. It is recommended to install or unblock a software that enables using 'cookie' files. The 'cookie' files technology works by saving files containing information used to personalize the Website's services for a particular user and information used for the Website's traffic statistics in the memory of the information systems (computers) of people visiting the Website.

§ 2

1. The object of the Website is selling access to an online platform that teaches the 2000 most common English words. The user receives their own login and password to the system which they can use with no time limitations.

§ 3

USING THE WEBSITE

The Rules of Placing and Filling the Orders

1. The Website makes it possible to purchase access to an e-learning platform that teaches vocabulary online (Transaction).

2. In order to fulfill a Transaction it is required to select the desired options out of the available offer and follow the instructions on the screen.

3. In order to properly fill an order it is required that all the necessary data is provided to the Website and that all the other actions described on the Website or by mail are taken.

4. Verifying an order works through an e-mail message sent to the users at the address provided during registration. The user will be receiving up-to-date notifications about the status of their order.

5. Filling an order takes place after the Administrator receives the payment for a selected product. Payments are made through the payment channels available on the Website. The details required to transfer money will be given while placing an order on the Website.

6. The basic mean of filling orders and providing the ordered access to the e-learning platform is an Internet connection.

7. The user should not show anyone their login or password that give them access to the e-learning platform.

§ 4

Final provisions

1. The Administrator is not responsible for the contents published and sent by the website's users, nor for their authenticity, honesty or genuineness.

2. The Administrator is not responsible for situations and events as well as results that might take or took place in the real world as a consequence of using the website, following the content of the lessons or the information published on the website.

3. The Administrator will not disclose the information or data on a user to any third parties in any other way than the ones arising from the scope of permissions and declarations given by the user themselves without a legal basis requiring the Administrator to do so. The Administrator will do their best to make sure that the information is protected in a way that is proper and in accordance with the personal data protection act and ordinances derivating from it.

4. The Administrator, as the owner of the Website, will do their best to make the Website and all the other services provided through it function continuously and with no disruptions, however the Administrator is not responsible for disruptions caused by unauthorized interference of the Users or third parties in the system structures operating the Website.

5. The Administrator has the full right to close the website (temporarily, completely or partially) in order to run maintainance or add new services without previously notifying the Users.

6. The Administrator is not responsible for any loss of Website's data stored in the Administrator's information systems, caused by a failure of the hardware, the network or as a result of the actions of third parties.

7. The administrator reserves the right to publish on the Website any information on a User who causes damage to the Website, the Administrator or third parties, notoriously and tenaciously violates the Terms of Use or takes actions contrary to the Terms of Use or the purpose and nature of the Website.

8. The administrator reserves the right to anonymously publish contents directed by the Users to the website's staff and concerning matters related to the functioning of the Website (FAQ), suggestions and other matters that the Administrative staff believes that the answers to are worth publishing.

9. It is forbidden to copy, reproduce or in any other way use the entirety or parts of the information, data or other contents available on the Website without the Administrator's permission, except for the instances of permitted use as specified by the copyright laws act (1994 Journal of Laws No. 24 pos. 83).

10. The Administrator reserves the right to cede entirely or partially all their rights and obligations related to the Website.

11. All the decisions of these Terms of Use might be changed any time by the Administrator without giving a reason. The changes will be published in form of a unified text of the Terms of Use on the Website together with a notification about making them.

12. After the information being published on the changes to the Terms of Use, the User should immediately make themselves familiar with the changes made, because any activity performed on the Website such as logging in, if takes place after such announcment is synonymous with accepting the new version of the terms of use.

13. In the event of not accepting the changes made to the Terms of Use, the User should cease to use the Website, and if they are a regular User to whom changes in the Terms of Use make a difference, they should immediately notify the Administrator about that.

14. Not accepting the changes to the Terms of Use causes the User to be removed from participating in using the Website.Pogoji uporabe

Ti pogoji uporabe so le zavezujoči v angleščini.

§ 1

1. Ti pogoji uporabe (v nadaljnjem besedilu "pogoji uporabe") določajo pravila in pogoje uporabe spletnega mesta, ki je na voljo na naslovu www.lingintelligence.com (v nadaljnjem besedilu "Spletna stran"), kakor tudi pogoje izvajanja storitev prek njega in pogojev o prodaji izdelkov, ki so na voljo na spletni strani.

2. Vsi ljudje, ki opravljajo katero koli dejavnost na www.lingintelligence.com Spletna stran postanejo njeni uporabniki in izjavljajo, da so se seznanili s pogoji uporabe in pravilnikom o zasebnosti, sprejemajo pravila, ki jih vsebujejo, in jih morajo upoštevati. Če se ne strinjajo z upoštevanjem pravil, določenih v Pogojih uporabe, se morajo omejiti na uporabo spletne strani, administrator pa ima pravico zavrniti opravljanje storitev ali prodati izdelke tej osebi.

3. Lastnik in skrbnik spletne strani je "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok" družba (v nadaljnjem besedilu: upravitelj).

4. Uporaba spletne strani zahteva napravo z dostopom do interneta in nameščeno programsko opremo, ki omogoča brskanje po spletnih straneh. Prav tako zahteva posedovanje e-poštnega računa in njegovo uporabo.

5. Naprava, ki jo uporabnik uporabi za dostop do spletnega mesta, bi morala imeti možnost uporabljati datoteko piškotkov. Naprave, ki nimajo dostopne ali omogočene datoteke piškotkov, morda ne bodo pravilno delovale na spletnem mestu, za katerega administrator ne odgovarja. Priporočljivo je namestiti ali deblokirati programsko opremo, ki omogoča uporabo datotek »piškotkov«. Tehnologija datotek »piškotki« deluje tako, da shranjuje datoteke, ki vsebujejo informacije, ki se uporabljajo za personaliziranje storitev Spletne strani za določenega uporabnika in informacije, ki se uporabljajo za statistiko prometa spletnega mesta v pomnilniku informacijskih sistemov (računalnikov) oseb, ki obiščejo spletno stran

§ 2

Cilj spletnega mesta je prodaja dostopa do spletne platforme, ki uči 1000 najpogostejših angleških besed. Uporabnik prejme lastno prijavo in geslo v sistem, ki ga lahko uporabijo brez časovnih omejitev.

§ 3

UPORABA SPLETNEGA STRANI

1. Spletno mesto omogoča nakup dostopa do platforme za e-učenje, ki uči besedišče v spletu (transakcija).

2. Da bi izpolnili transakcijo, morate iz razpoložljive ponudbe izbrati želene možnosti in slediti navodilom na zaslonu.

3. Za pravilno izpolnitev naročila je potrebno, da so na spletnem mestu zagotovljeni vsi potrebni podatki in da so sprejeti vsi drugi ukrepi, opisani na spletni strani ali po pošti.

4. Preverjanje naročila deluje prek e-poštnega sporočila, poslanega uporabnikom na naslovu, ki je bil naveden med registracijo. Uporabnik bo prejemal posodobljena obvestila o stanju njihovega naročila.

5. Izpolnjevanje naročila poteka po tem, ko skrbnik prejme plačilo za izbrani izdelek. Plačila potekajo preko plačilnih kanalov, ki so na voljo na spletni strani. Podrobnosti, potrebne za prenos denarja, bodo dane med oddajo naročila na spletni strani.

6. Osnovna sredina naročil za polnjenje in zagotavljanje naročenega dostopa do platforme e-learning je internetna povezava.

7. Uporabnik ne sme nikomur navesti svojih prijav ali gesla, ki jim omogočajo dostop do platforme za e-učenje.

§ 4

Končne določbe

1. Administrator ni odgovoren za vsebino, ki so jo objavili in poslali uporabniki spletnega mesta, niti za njihovo pristnost, poštenost ali resničnost.

2. Skrbnik ni odgovoren za situacije in dogodke ter rezultate, ki se lahko pojavijo v resničnem svetu kot posledica uporabe spletne strani po vsebini pouka ali informacijah, objavljenih na spletnem mestu.

3. Administrator ne bo razkril informacij ali podatkov o uporabniku tretjim osebam na kakršen koli drug način kot tiste, ki izhajajo iz obsega dovoljenj in deklaracij, ki jih sami posredujejo sami, brez pravne podlage, ki to zahteva skrbnik. Administrator se bo po svojih najboljših močeh prepričal, da so informacije zaščitene na način, ki je pravilen in v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in odlokov, ki izhajajo iz njega.

4. Administrator kot lastnik spletne strani bo po svojih najboljših močeh naredil spletno mesto in vse druge storitve, ki jih ponujajo, neprekinjeno in brez prekinitev, vendar skrbnik ni odgovoren za motnje zaradi nepooblaščenega vmešavanja uporabnikov ali tretje osebe stranke v sistemskih strukturah, ki delujejo na spletni strani.

5. Administrator ima polno pravico, da zapre spletno stran (začasno, v celoti ali delno), da bi lahko vzdrževal ali dodal nove storitve, ne da bi predhodno obvestil uporabnike.

6. Skrbnik ni odgovoren za izgubo podatkov spletnih strani, shranjenih v informacijskih sistemih skrbnika, ki jih povzroči okvara strojne opreme, omrežja ali zaradi dejanj tretjih oseb.

7. Skrbnik si pridržuje pravico, da objavi na spletni strani vse podatke o uporabniku, ki povzroči škodo na spletni strani, skrbnik ali tretje osebe, ki znano in odločno krši pogoje uporabe ali sprejme ukrepe, ki so v nasprotju s pogoji uporabe ali namenom in naravo Spletne strani.

8. Skrbnik si pridržuje pravico, da anonimno objavi vsebino, ki jo uporabniki naslovijo na osebje spletnega mesta, in glede zadev, povezanih z delovanjem spletne strani (FAQ), predlogi in drugimi zadevami, za katere upravno osebje meni, da so odgovori vredni objavljanja.

9. Prepovedano je kopirati, razmnoževati ali kako drugače uporabljati celoto ali dele informacij, podatkov ali druge vsebine, ki so na voljo na spletnem mestu brez dovoljenja skrbnika, razen v primerih dovoljene uporabe, kot je določeno v zakonu o avtorskih pravicah (1994 Zbornik zakonov št. 24 pos. 83).

10. Administrator si pridržuje pravico, da v celoti ali delno odstopi od vseh svojih pravic in obveznosti, povezanih s spletno stranjo.

11. Vse odločitve teh pogojev uporabe lahko kadarkoli spremeni skrbnik brez razloga. Spremembe bodo objavljene v obliki enotnega besedila pogojev uporabe na spletni strani skupaj s sporočilom o njihovi izdelavi.

12. Po objavljanju podatkov o spremembah Pogojev uporabe se mora uporabnik takoj seznaniti z opravljenimi spremembami, ker se lahko katera koli dejavnost, ki se izvaja na spletnem mestu, kot je prijava, če pride po takšni napovedi, sinonim za sprejemanje novega različico pogojev uporabe.

13. Če ne sprejmete sprememb pogojev uporabe, mora uporabnik prenehati uporabljati spletno mesto in če so redni uporabnik, za katerega spremembe v pogojih uporabe pomenijo razliko, morajo nemudoma obvestiti skrbnika o to.

14. Če ne sprejmete sprememb pogojev uporabe, uporabnik odstrani iz sodelovanja pri uporabi spletne strani.