Terms of Use

These Terms of Use are only binding in English.

§ 1

GENERAL INFORMATION

1. These terms of use (hereinafter referred to as the Terms of Use) define the rules and conditions of using the website available at www.lingintelligence.com (hereinafter referred to as the Website) as well as the terms of performing services through it and conditions of selling the products available on the website.

2. All the people performing any activity on the www.lingintelligence.com Website become its users and declare that they have made themselves familiar with the Terms of Use and the Privacy Policy, accepting the rules contained in them and being obliged to follow them. In the event that one does not agree to follow the rules specified in the Terms of Use, they should restrain themselves from using the Website, and the Administrator has the right to refuse to perform services or sell products to such person.

3. The owner and administrator of the Website is the "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok ” company (hereinafter referred to as the Administrator).

4. Using the Website requires a device with the Internet access and software installed that allows to browse www pages. It also requires owning an e-mail account and being able to use it.

5. The device the user uses to access the website should be able to use the 'cookie' file technology. Devices that don't have the 'cookie' file technology available or enabled may not run the Website properly, which the Administrator takes no responsibility for. It is recommended to install or unblock a software that enables using 'cookie' files. The 'cookie' files technology works by saving files containing information used to personalize the Website's services for a particular user and information used for the Website's traffic statistics in the memory of the information systems (computers) of people visiting the Website.

§ 2

1. The object of the Website is selling access to an online platform that teaches the 2000 most common English words. The user receives their own login and password to the system which they can use with no time limitations.

§ 3

USING THE WEBSITE

The Rules of Placing and Filling the Orders

1. The Website makes it possible to purchase access to an e-learning platform that teaches vocabulary online (Transaction).

2. In order to fulfill a Transaction it is required to select the desired options out of the available offer and follow the instructions on the screen.

3. In order to properly fill an order it is required that all the necessary data is provided to the Website and that all the other actions described on the Website or by mail are taken.

4. Verifying an order works through an e-mail message sent to the users at the address provided during registration. The user will be receiving up-to-date notifications about the status of their order.

5. Filling an order takes place after the Administrator receives the payment for a selected product. Payments are made through the payment channels available on the Website. The details required to transfer money will be given while placing an order on the Website.

6. The basic mean of filling orders and providing the ordered access to the e-learning platform is an Internet connection.

7. The user should not show anyone their login or password that give them access to the e-learning platform.

§ 4

Final provisions

1. The Administrator is not responsible for the contents published and sent by the website's users, nor for their authenticity, honesty or genuineness.

2. The Administrator is not responsible for situations and events as well as results that might take or took place in the real world as a consequence of using the website, following the content of the lessons or the information published on the website.

3. The Administrator will not disclose the information or data on a user to any third parties in any other way than the ones arising from the scope of permissions and declarations given by the user themselves without a legal basis requiring the Administrator to do so. The Administrator will do their best to make sure that the information is protected in a way that is proper and in accordance with the personal data protection act and ordinances derivating from it.

4. The Administrator, as the owner of the Website, will do their best to make the Website and all the other services provided through it function continuously and with no disruptions, however the Administrator is not responsible for disruptions caused by unauthorized interference of the Users or third parties in the system structures operating the Website.

5. The Administrator has the full right to close the website (temporarily, completely or partially) in order to run maintainance or add new services without previously notifying the Users.

6. The Administrator is not responsible for any loss of Website's data stored in the Administrator's information systems, caused by a failure of the hardware, the network or as a result of the actions of third parties.

7. The administrator reserves the right to publish on the Website any information on a User who causes damage to the Website, the Administrator or third parties, notoriously and tenaciously violates the Terms of Use or takes actions contrary to the Terms of Use or the purpose and nature of the Website.

8. The administrator reserves the right to anonymously publish contents directed by the Users to the website's staff and concerning matters related to the functioning of the Website (FAQ), suggestions and other matters that the Administrative staff believes that the answers to are worth publishing.

9. It is forbidden to copy, reproduce or in any other way use the entirety or parts of the information, data or other contents available on the Website without the Administrator's permission, except for the instances of permitted use as specified by the copyright laws act (1994 Journal of Laws No. 24 pos. 83).

10. The Administrator reserves the right to cede entirely or partially all their rights and obligations related to the Website.

11. All the decisions of these Terms of Use might be changed any time by the Administrator without giving a reason. The changes will be published in form of a unified text of the Terms of Use on the Website together with a notification about making them.

12. After the information being published on the changes to the Terms of Use, the User should immediately make themselves familiar with the changes made, because any activity performed on the Website such as logging in, if takes place after such announcment is synonymous with accepting the new version of the terms of use.

13. In the event of not accepting the changes made to the Terms of Use, the User should cease to use the Website, and if they are a regular User to whom changes in the Terms of Use make a difference, they should immediately notify the Administrator about that.

14. Not accepting the changes to the Terms of Use causes the User to be removed from participating in using the Website.Podmienky používania

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

§ 1

1. Tieto podmienky používania (ďalej len Podmienky používania) definujú pravidlá a podmienky používania webových stránok dostupných na stránke www.lingintelligence.com (ďalej len "webová stránka"), ako aj podmienky poskytovania služieb prostredníctvom tejto stránky A podmienky predaja produktov dostupných na internetovej stránke.

2. Všetci ľudia, ktorí vykonávajú akúkoľvek činnosť na webstránke www.lingintelligence.com, sa stanú jeho používateľmi a deklarujú, že sa oboznámili so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov, prijali pravidlá, ktoré sú v nich obsiahnuté a boli povinní ich dodržiavať. V prípade, že nesúhlasíte s dodržiavaním pravidiel uvedených v Podmienkach používania, mali by sa obmedziť na používanie tejto webovej stránky a správca má právo odmietnuť poskytovanie služieb alebo predávať produkty tejto osobe.

3. Vlastníkom a správcom webovej stránky je "ONLINE STORE Sp. Z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 26/8, 15-461 Białystok" (ďalej len "správca").

4. Používanie webovej stránky vyžaduje zariadenie s prístupom na internet a nainštalovaným softvérom, ktorý umožňuje prezeranie www stránok. To tiež vyžaduje vlastníctvo e-mailového účtu a jeho použitie.

5. Prístroj, ktorý používateľ používa na prístup na webové stránky, by mal byť schopný používať technológiu súborov cookie. Zariadenia, ktoré nemajú technológiu súborov "cookie" k dispozícii alebo povolené, nemusia webové stránky správne spustiť, za ktoré nesie zodpovednosť správca. Odporúča sa inštalovať alebo odblokovať softvér, ktorý umožňuje používať súbory "cookie". Technológia súborov "cookie" funguje tak, že sa ukladajú súbory obsahujúce informácie používané na prispôsobenie služieb webových stránok konkrétnemu používateľovi a informáciám používaným pre štatistiky návštevnosti webových stránok v pamäti informačných systémov (počítačov) ľudí, ktorí navštívili webovú stránku.

§ 2

1. Cieľom webovej stránky je predaj prístupu k on-line platforme, ktorá učí 1000 najčastejších anglických slov. Používateľ dostane svoje vlastné prihlasovacie meno a heslo do systému, ktoré môžu používať bez časových obmedzení.

§ 3

POUŽITIE WEBOVEJ STRÁNKY

Pravidlá umiestňovania a plnenia objednávok

1. Internetová stránka umožňuje zakúpiť si prístup k e-learningovej platforme, ktorá vyučuje slovnú zásobu online (Transakcia).

2. Aby ste mohli plniť Transakciu, musíte vybrať požadované možnosti z dostupnej ponuky a postupovať podľa pokynov na obrazovke.

3. Aby bolo možné riadne vyplniť objednávku, je potrebné, aby všetky webové stránky boli poskytnuté všetky potrebné údaje a aby boli vykonané všetky ostatné činnosti popísané na webových stránkach alebo poštou.

4. Overovanie objednávky funguje prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej používateľom na adrese poskytnutej pri registrácii. Používateľ dostane aktuálne upozornenia o stave objednávky.

5. Vyplnenie objednávky sa uskutoční po tom, čo správca obdrží platbu za vybraný produkt. Platby sa uskutočňujú prostredníctvom platobných kanálov dostupných na webových stránkach. Údaje potrebné na prevod peňazí budú poskytnuté pri zadávaní objednávky na webovú stránku.

6. Základným spôsobom plnenia objednávok a zabezpečením objednaného prístupu k platforme e-learningu je internetové pripojenie.

7. Užívateľ by nemal nikoho zobrazovať svoje prihlasovacie meno alebo heslo, ktoré im umožňujú prístup k platforme e-learningu.

§ 4

Záverečné ustanovenia

1. Administrátor nie je zodpovedný za obsah uverejnený a odoslaný používateľmi webových stránok ani za ich pravosť, čestnosť alebo pravdivosť.

2. Administrátor nie je zodpovedný za situácie a udalosti, ako aj za výsledky, ktoré by sa mohli vyskytnúť v reálnom svete v dôsledku používania webovej stránky, podľa obsahu lekcií alebo informácií zverejnených na internetovej stránke.

3. Administrátor neposkytne informácie alebo údaje o používateľovi tretím stranám iným spôsobom, ako sú tie, ktoré vyplývajú z rozsahu povolení a vyhlásení poskytnutých samotným používateľom bez právneho základu, ktorý od správcu vyžaduje, aby tak urobil. Administrátor urobí všetko pre to, aby zabezpečil, že informácie sú chránené spôsobom, ktorý je správny a v súlade s aktom o ochrane osobných údajov a nariadeniami, ktoré z nich vyplývajú.

4. Administrátor ako vlastník webovej stránky sa bude snažiť, aby webové stránky a všetky ostatné služby poskytované prostredníctvom neho fungovali nepretržite a bez narušenia, avšak administrátor nie je zodpovedný za prerušenia spôsobené neoprávneným zásahom používateľov Alebo tretích strán v systémových štruktúrach prevádzkujúcich webové stránky.

5. Administrátor má plné právo na uzavretie webových stránok (dočasne, úplne alebo čiastočne) s cieľom prevádzkovať údržbu alebo pridať nové služby bez predchádzajúceho upozornenia používateľov.

6. Administrátor nie je zodpovedný za akúkoľvek stratu údajov webových stránok uložených v informačnom systéme správcu v dôsledku zlyhania hardvéru, siete alebo v dôsledku akcií tretích strán.

7. Správca si vyhradzuje právo publikovať na webovej stránke akékoľvek informácie o používateľovi, ktorý spôsobuje škodu na webových stránkach, správcovi alebo tretím stranám, notoricky a hlboko porušuje podmienky používania alebo podniká kroky v rozpore s podmienkami používania alebo s účelom A charakter webovej stránky.

8. Administrátor si vyhradzuje právo anonymne publikovať obsah, ktorý riadi používatelia, na zamestnancov webových stránok a týka sa záležitostí týkajúcich sa fungovania webových stránok (FAQ), návrhov a ďalších záležitostí, ktoré správcovia považujú za potrebné zverejniť.

9. Je zakázané kopírovať, reprodukovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom používať celé alebo časti informácií, údajov alebo iných obsahov dostupných na webových stránkach bez povolenia správcu, s výnimkou prípadov povoleného používania podľa zákona o autorských právach (Journal of Laws No. 24 poz. 83 z roku 1994).

10. Administrátor si vyhradzuje právo poskytnúť úplne alebo čiastočne všetky svoje práva a povinnosti súvisiace s webovou stránkou.

11. Všetky rozhodnutia týchto Podmienok používania môžu Administrátor kedykoľvek zmeniť bez udania dôvodu. Zmeny budú zverejnené vo forme zjednoteného textu Podmienok používania na webovej stránke spolu s oznámením o ich vytvorení.

12. Po zverejnení informácií o zmenách podmienok používania by sa používateľ mal ihneď oboznámiť s vykonanými zmenami, pretože akákoľvek činnosť vykonávaná na webových stránkach, ako je napríklad prihlásenie sa, ak sa uskutoční po takom oznámení, je synonymom prijímania Novej verzii podmienok používania.

13. V prípade, že neprijme zmeny v Podmienkach používania, používateľ by mal prestať používať webovú stránku a ak je to bežný používateľ, ktorému zmeny v Podmienkach používania majú vplyv, mali by okamžite oznámiť Administrátor o tom.

14. Neprijatie zmien Podmienok používania spôsobí, že používateľ bude z účasti na používaní webových stránok odstránený.